07.11.2014
Sala 422 12:15 #
Tomasz Golan

mgr Tomasz Golan

Promotor: prof. dr hab. Jan Sobczyk

Modeling nuclear effects in NuWro Monte Carlo neutrino event generator

I recenzent: prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński - Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

II recenzent: prof. dr hab. Marek Zrałek - Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Głównym celem pracy doktorskiej było zbadanie efektów jądrowych w oddziaływaniach neutrin z jądrami atomowymi oraz ich implementacja w generatorze Monte Carlo NuWro. W rozprawie przedstawiono opis modeli fizycznych użytych w generatorze. Szczególny nacisk położony został na model oddziaływań stanów końcowych, który był przewodnim tematem badań. Uwzględnione zostały liczne efekty kwantowe, takie jak ruch Fermiego, blokowanie Pauliego, czy czas kształtowania, które towarzyszą propagacji cząstek przez jądro. Przewidywania generatora zostały skonfrontowane z danymi doświadczalnymi. Podsumowaniem pracy jest pełna analiza danych dla elastycznego rozpraszania neutrin na $CH_2$ przez prąd neutralny zmierzonych przez eksperyment MiniBooNE, wykonana przy użyciu generatora NuWro.

Recenzja prof. W. Kamińskiego
Recenzja prof. M. Zrałka