07.06.2016
Sala 422 12:15 #
Mariusz Adamski

mgr Mariusz Adamski

Promotor: dr hab. Janusz Jędrzejewski, prof.UWr

Krytyczne skalowanie kwantowej wierności

I recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Kopeć - UWr

II recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Domański - Instytut Fizyki UMCS w Lublinie

Niniejsza rozprawa stanowi wkład w ocenę użyteczności podejścia kwantowej wierności jako alternatywnej metody analizy kwantowych punktów krytycznych. W tym celu porównywane są wyniki standardowej metody, wykorzystującej funkcje korelacyjne, z rezultatami otrzymanymi przy pomocy postulowanych praw skalo- wania wierności w otoczeniu kwantowych punktów krytycznych. Do testów uży- wany jest dokładnie diagonalizowalny model fermionowego gazu sieciowego w jednym i dwóch wymiarach oraz — w tym ostatnim przypadku — w dwóch wariantach. Badane są wszystkie rodzaje punktów krytycznych rozważanych modeli. Analiza pozwala ustalić ramy stosowalności rozważanej metody oraz jak się objawia jej nie- powodzenie (jeśli w ogóle).
streszczenie , recenzja - prof. dr hab. Tadeusz Kopeć , recenzja - prof. dr hab. Tadeusz Domański