17.12.2000
Sala 666 00:00 #
Marcin Daszkiewicz

mgr Marcin Daszkiewicz

Promotor: dr hab. Zbigniew Jaskólski - Uniwersytet Wrocławski

Spektra bozonowej i fermionowej sruny masywnej w czterech wymiarach

I recenzent: dr hab. Krzysztof Meissner - Uniwersytet Warszawski

II recenzent: prof. dr. hab. Jerzy Lukierski - Uniwersytet Wrocławski

W pracy zostały skonstruowane modele stożka świetlnego, przy użyciu których wyliczono spektra spinowe w d = 4 dla struny masywnej. Rozważano przypadek struny bozonowej oraz fermionowej. W szczególności, dla m = 2 (parametr charakteryzujący teorię) otrzymano sformułowanie stożka świetlnego oraz spektra dla modelu struny Nambu-Goto i RNS w wymiarze podkrytycznym.

M. Daszkiewicz, Z. Hasiewicz, Z. Jaskólski, Free strings in noncritical dimensions Talk given at NATO Advanced Research Workshop on Theoretical Physics: New Developments in Qunatum Field Theory, Zakopane, Poland 14-20 Jun 1997 hep-th/9712207
M. Daszkiewicz, Z. Hasiewicz, Z. Jaskólski, Noncritical light cone string Nucl. Phys. B 514:457-459, 1998
M. Daszkiewicz,Z. Hasiewicz, Z. Jaskólski, Light cone formulation and spin spectrum of noncritical fermionic string Phys. Lett. B 454: 249-258, 199