04.09.1983
Sala   #
Aleksandra Podolska-Strycharska

mgr Aleksandra Podolska-Strycharska

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Przystawa