Obrona pracy doktorskiej #

Dnia 28 czerwca 2013 r. o godz.12:00.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Jakuba Jankowskiego pt: "A Holographic Perspective on Strongly Interacting Matter Properties at Finite Temperatures and Densities"Promotor:dr hab. Michał Spaliński, prof.UwB- Wydział Fizyki UwB Narodowe Centrum Badań Jądrowych .

Promotor pomocniczy:
dr Michał P. Heller – Universiteit van Amsterdam Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald Janik - Instytut Fizyki UJ
2. prof. dr hab. Zygmunt Lalak - Instytut Fizyki Teoretycznej UW

Praca doktorska mgr. Jakuba Jankowskiego jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki
Streszczenie pracy wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr : www.ift.uni.wroc.pl.

streszczenie, recenzja - prof. Janik, recenzja - prof. Lalak