Obrona pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Pamuły #

Dnia 27 września 2013 r. o godz. 12:30 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Grzegorza Pamuły

pt.: "Multifraktalne tło skończonych sygnałów perzystentnych oraz ich transformacji nieliniowych wraz z zastosowaniami interdyscyplinarnymi"

Promotor: dr hab. Dariusz Grech - Instytut Fizyki Teoretycznej,UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. Ryszard Kutner - Instytut Fizyki Doświadczalnej, UW

dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW - Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu