Aktualności
Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwertsytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF

Konkurs na stanowisko adiunkta w grancie OPUS-17 #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w grancie OPUS-17.

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf)

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki StatystycznejPostdoc position #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwertsytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF

Konkurs na stanowisko referenta w sekretariacie IFT #

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej (umowa na okres zastępstwa). Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 roku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy językowe oraz z programów MS Office organizowane przez Uniwersytet Wrocławski)
 • szkolenia zagraniczne w ramach projektu Erasmus dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Dalsze szczegóły w witrynie UWr.

Konkurs na stanowisko naukowo-badawcze #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-badawczy) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkursy na dwa stanowiska adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkursy na dwa stanowiska adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkursy na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).


 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Stypendium w projekcie NCN OPUS - ST #

Instytut Fizyki Teoretycznej ogasza konkurs na dwa stanowiska student - stypendysta w ramach projektu NCN OPUS.

Termin składania ofert: 21 września 2018 roku, godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 września 2018 roku.

Więcej informacji

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego #

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Oferta pracy #

Konkurs na stanowisko naukowo-dydaktyczne adiunkta
w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego.

--> informacje szczegółowe 

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta w projekcie NCN OPUS #

Instytuyt Fizyki Teoretycznej organizuje otwarty konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach realizacji projektu NCN OPUS pt. " Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin". Udział w projekcie odbywać się bedzie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko adiunkta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

w specjalności:

  

 • fizyka matematyczna
 • matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji
 • korelacje kwantowe w układach złożonych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 28 lutego 2019 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·         Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie przedmiotów matematycznych, mechaniki kwantowej i programowania w językach C++ oraz Python.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych

       i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Konkurs na stanowisko asystenta #

 

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko asystenta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego

w specjalności: 

 * Informatyka stosowana / modelowanie komputerowe

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i posiada tytuł zawodowy magistra.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 30.09.2017 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT, w tym w językach Python i C++

·         Kandydat powinien posiadać dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub modelowania komputerowego. 

Preferowani będą kandydaci posiadający

·         doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych;

·         stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z wyżej wymienionych specjalności

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZFN #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

 • symulacje Monte Carlo w fizyce wysokich energii
 • fenomenologiczne badanie własności cząstek elementarnych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·        Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·        Kandydat powinien posiadać doświadczenie we współpracy z grupami eksperymentalnymi prowadzącymi badania własności cząstek elementarnych.

·     Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie programów użytkowych, symulacji komputerowych, programowania w językach C++ oraz Python.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                         zobacz więcej

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZTMSiFS #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalnościach:

·         teoria kwantowych przejść fazowych i kwantowych punktów krytycznych w nadprzewodnikach i cieczach kwantowych

·         programowanie w różnych językach

·         metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·    Kandydat przystępujący do konkursu powinien wykazać się udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w dziedzinie kwantowej fizyki statystycznej/kwantowej teorii materii skondensowanej. 

·       Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim na kierunku  Fizyka w zakresie fizyki statystycznej i teorii materii skondensowanej oraz na kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe w zakresie języków programowania i metod komputerowych fizyki.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                               zobacz więcej

Gość Instytutu #

W dniach 21 - 23.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Manuel Kraemer   z Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor Kraemer   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN OPUS 8.

Gość Instytutu #

W dniach 04 - 24.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valerij N. TOLSTOY  z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego, Rosja. Profesor Tolstoy    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzy Lukierskim,  w ramach grantu NCN..

Gość Instytutu #

W dniach 11 - 22.04.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Ciprian SPOREA z West University of Timisoara, Rumunia. Doktor Sporea   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem,  w ramach grantu NCN 4720/PB/14.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalnościach:

 

 

 • zastosowanie metod fizyki statystycznej i teorii przejść fazowych w analizie i modelowaniu różnorodnych układów złożonych (w szczególności układów biologicznych i społecznych)
 • metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Termin składania dokumentów: 31 marzec 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 kwietnia 2016 r.

                                                                                                             więcej informacji

Prof. Yudai Suwa gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej #

W dniach 24 - 27 lutego 2016 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. Yudai Suwa z Kyoto University i Max-Planck Institute for Astrophysics w Garching,  w ramach współpracy naukowej z prof. T. Fischerem.

Prof. Y. Suwa jest referentem na najbliższym seminarium Instytutu w dniu 26.02.2016 r., tytuł referatu: "From supernovae to neutron stars".

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IFT #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalności: kwantowa teoria materii skondensowanej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, ponadto uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych oraz legitymują się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą z zakresu fizyki teoretycznej o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w specjalności kwantowa teoria materii skondensowanej. Preferowane kierunki badań: kwantowe przemiany fazowe i zjawiska krytyczne, nadprzewodnictwo, ultraschłodzone gazy kwantowe, ciecze kwantowe. Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i angielskim.

                                                                                                                                      zobacz więcej

Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UWr ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego Instytutu Fizyki Teoretycznej (etat naukowo-dydaktyczny)

Kandydat wyłoniony w konkursie będzie brał udział w współtworzeniu nowoczesnego kierunku studiów, pracować w młodym dynamicznym zespole. Do obowiązków pracownika należeć będzie również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien posiadać:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT
 • dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub metod obliczeniowych
 • biegłość w posługiwaniu się językiem polskim i angielskim

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych i/lub programowaniu gier
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych
 • doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań lub współpracy z przemysłem
 • stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z powyższych specjalności
 • tytuł zawodowy inżyniera

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2015 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pokój 404.

                                                                              Więcej szczegółów ....

Posiedzenie Rady Wydziału #

W dniu 22 września 2015 r. odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału Fizyki i Astronomii.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Neutrin #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

  * Badanie oddziaływań leptonów z hadronami i jądrami atomowymi w zakresie energii od kilkuset MeV do kilkuset GeV. 

                                                                                                               zobacz więcej...

34. Sympozjum Maksa Borna #

W dniach 10  - 12 kwietnia 2015 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje 34. Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Stringtheory.pl/2015:

Gość Instytutu #

W dniach 8 - 13 marca  2015 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Daniele Pranzetti z Institute for Quantum Gravity, University of Erlangen-Nurnberg, Niemcy.

W czasie swojego pobytu dr Pranzatti będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem oraz wykonawcami projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 2 - 13.02.2015 roku gościem Instytutu będzie profesor  Anatoly Panferov z  Saratowskiego Uniwersytetu Państwowego.  W czasie swego pobytu prof.Panferov będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke.

Gość Instytutu #

W dniach 22 listopada - 3 grudnia 2014 r. gośćmi Instytutu będą profesor Kenji Morita z Yukawa Institute in Kyoto, Japonia i profesor Chihiro Sasaki z Frankfurt Institute for Advanced Studies, Niemcy. W czasie swojego pobytu będą oni kontynuowali współpracę naukową z profesorem Krzysztofem Redlichem oraz doktorem Pok Man Lo w ramach projektu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki p.t.: "Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii hadronowej".

Gość Instytutu #

W dniach 23 - 29 listopada 2014 roku gościem Instytutu będzie pani Monireh Kabirnezhad z Iranu. W czasie swojego pobytu będzie kontynuowała współpracę naukową z prof. dr hab. Janem Sobczykiem w ramach projektu badawczego T2K.

Goście Instytutu #

W październiku i listopadzie 2014 r. gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

 1. Aleksandra FRIESEN  z ZIBJ Dubna, Rosja - od 19.10 do 31.10.2014 r.
 2. dr David Edwin ALVAREZ CASTILLO  z ZIBJ Dubna, Rosja - od 15.10 do 30.11.2014 r.
Dr Alvarez Castillo i A. Friesen będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr hab. Davidem Blaschke
w ramach grantu NCN "Maestro" oraz BOGOLIUBOV-INFELD Programme.
Seminarium Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych #

18.09.2014 r. czwartek, godz. 13:30 sala 422

  Hong-Bo Deng (GSI, Bejing University)

Strong and EM decays of light and heavy-light meson in the effective chiral NJL model

Methods of calculations of transitions amplitudes for strong and electromagnetic decays of mesons within effective NJL model will be presented.

Gość Instytutu #
W dniach 14 - 19 lipca 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Mark Alexander 
KALTEBORN
z University of Tennessee at Knoxwille, USA. Profesor Kalteborn w czasie swojego pobytu
będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN "Maestro".

Gość Instytutu #
W dniach 06 -13.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Valentina G. M. Puletti 
z Science Institute, University of Iceland. Dr Valentina G. M. Puletti w czasie swojego pobytu wygłosi dwa wykłady "Introduction to AdS/CFT and its symmetries" w czwartek 10.07.2014, godz 16:00-18:00
w sali 422 oraz "The AdS5 x S5 superstring and its deformations" w piatek 11.07.2014, godz. 14:00-16:00,
w sali 422. Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility
Projects in Higher Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).
33 Sympozjum Maxa Borna #

W dniach 6 - 10 lipca 2014 roku organizowane jest przez Instytut Fizyki Teoretycznej 33 Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum:  Noncommutative geometry, quantum symmetries and quantum gravity

Gość Instytutu #

W dniach 1 - 30 lipca 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie doktor Kenji MORITA
z Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), Niemcy oraz z Yukawa Institute for Theoretical Physics,
Japonia. Doktor Morita w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z Profesorem
Krzysztofem Redlichem w ramach grantu MAESTRO.
Gość Instytutu #

W dniach 3 - 18.07.2014 r. gościem Instytutu jest dr  Sanjin BENIC z University of Zagreb, Croatia. W czasie swego pobytu dr Benic będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach projektu "NewComStar" i grantu NCN "Maestro".

 
Gość Instytutu #
W dniach 28.06-16.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł 
z Science Institute, University of Iceland. Dr Pachoł w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. UWr oraz prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.
Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility Projects in Higher
Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).
Gość Instytutu #
W dniach 3 - 16.06 oraz 28.06-16.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł 
z Science Institute, University of Iceland. Dr Pachoł w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. UWr oraz prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.
Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility Projects in Higher
Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).
Gośc Instytutu #

W dniach 31.05 – 2.06.2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Pavel Stovicek z Czeskiej Wyższej Uczelni Technicznej w Pradze. Profesor Pavel Stovicek w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem.

Gość Instytutu #

W dniach 3 - 7.03.2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Maria Grazia BERNARDINI z INAF, Włochy. Dr Bernardini w czasie swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem.

Sesja dedykowana profesorowi Ludwikowi Turce #

 

W najbliższy poniedziałek 17 lutego 2014 roku w ramach Warsztatów HECOLS połączonych z 32. Sympozjum Maksa Borna odbędzie się specjalna sesja dedykowana prof. dr. hab. Ludwikowi Turce z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin, początek sesji o godz. 14:00.

Sesję tę uświetnią swoją obecnością: prorektor d/s badań naukowych i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Adam Jezierski, oraz dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii, prof. dr hab. Antoni Ciszewski.

Krótkie wystąpienie poświęcone Jubilatowi będą mieli: dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej, dr  hab. Janusz Jędrzejewski, oraz nauczyciel akademicki i promotor rozprawy doktorskiej prof. Ludwika Turki, prof. dr hab. Jerzy Lukierski.

 

Warsztaty HECOLS i 32. Sympozjum Maksa Borna #

W dniach 17-19 lutego 2014 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje Warsztaty HECOLS i 32. Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Three days of phase transitions in compact stars, heavy-ion collisions and supernovae.

Gość Instytutu #

W dniach 26.01 - 16.02.2014 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valerij N. Tolstoy z Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Rosja. Profesor Tolstoy w czasie swojego pobytu będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 #

1.      Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych przez płatnika  (Uniwersytet Wrocławski)

Pracownicy, którzy chcą aby rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 dokonał za nich Uniwersytet Wrocławski proszeni są o złożenie druku PIT-12 w Dziale Płac w terminie do 10.01.2014 r.

2.      Wykonanie w ramach stosunku pracy czynności objętych prawem autorskim.

Pracownicy uczelni  w terminie do dnia 10.01.2014 r, proszeni są o złożenie oświadczenia potwierdzającego wykonanie w roku 2013 powyższych czynności.

W razie niejasności, wyjaśnień udzielają pracownicy Działu Płac.

Tel. 3752257, 3572681, 3752624

Oświadczenia proszę składać w Sekretariacie  do 31 grudnia 2013 r.

Czynności objęte ochroną prawa autorskiego stanowią 85% kwoty rocznej wynagrodzenia zasadniczego.

Wyjazdy w ramach programy ERASMUS #

Zapraszamy doktorantów i studentów zainteresowanych wyjazdami na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu LLP-ERASMUS na wydziałowe zebranie informacyjne, które odbędzie się 11 grudnia 2013 roku  o godz. 14:00 w sali 422.

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

Gość Instytutu #

W dniach 7 - 18 grudnia 2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Taras KROKHMALSKII z Instytutu Teorii Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalskii przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego, prof. UWr i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej.

Gość Instytutu #

W dniach 21.10 -3.11.2013 gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest profesor Volodymir TKACHUK z Uniwersytetu Lwowskiego. Profesor Tkachuk jest współpracownikiem naukowym dr. hab. Andrzeja Frydryszaka.

Tydzień Otwartego Dostępu #

W dniach 21 - 27 października 2013 r. ma miejsce kolejna edycja Tygodnia Otwartego Dostępu (Open Access Week).

Tydzień Otwartej Nauki "Open Access Week (OAW) "; jest wydarzeniem globalnym. W tym roku mamy 7 jego edycję. Zadaniem imprez organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji, który staje się powoli normą w świecie. Tegoroczny temat przewodni tygodnia brzmi: Open Access: redefinicja wzrostu

Więcej informacji można znaleźć w serwisie BUWR pod adresem: http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/open-access

Spotkanie robocze eksperymentu NA61/SHINE #

W dniach 7-11 października gościmy robocze spotkanie międzynarodowej kolaboracji NA61/SHINE – prowadzonego w CERNie eksperymentu dotyczącego ultra relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. Celem eksperymentu jest badanie własności krytycznych gęstej materii hadronowej w obszarze oczekiwanego przejścia fazowego do plazmy kwarkowo-gluonowej – pramaterii, która ukształtowała nasz Wszechświat w okresie Wielkiego Wybuchu. Nasz wydział, poprzez oba instytuty fizyki – Fizyki Teoretycznej i Fizyki Doświadczalnej – jest jednym z 32 instytucjonalnych uczestników z 14 krajów eksperymentu NA61/SHINE.

Spotkanie robocze eksperymentu NA61/SHINE #

W dniach 7-11 października gościmy robocze spotkanie międzynarodowej kolaboracji NA61/SHINE – prowadzonego w CERNie eksperymentu dotyczącego ultra relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. Celem eksperymentu jest badanie własności krytycznych gęstej materii hadronowej w obszarze oczekiwanego przejścia fazowego do plazmy kwarkowo-gluonowej – pramaterii, która ukształtowała nasz Wszechświat w okresie Wielkiego Wybuchu. Nasz wydział, poprzez oba instytuty fizyki – Fizyki Teoretycznej i Fizyki Doświadczalnej – jest jednym z 32 instytucjonalnych uczestników z 14 krajów eksperymentu NA61/SHINE.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Żmudy #

ZAWIADOMIENIE

Dnia 30 września 2013 r. o godz. 9:00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Jakuba Żmudy

pt.:Consistent Many-Body Models of Lepton-Nucleus Scattering in the Energy Range Between 500 and 1200 MeV

Promotor: prof.dr hab. Jan Sobczyk - Instytut Fizyki Teoretycznej,UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. David Blaschke - Instytut Fizyki Teoretycznej, UWr

prof.dr hab. Marek Zrałek - Instytut Fizyki, US

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu

Workshop poświęcony klasycznej i kwantowej grawitacji w trzech wymiarach. #

W dniach 19 - 23.08.2013 roku w Instytucie Fizyki Teoretycznej  odbędzie się workshop poświęcony klasycznej i kwantowej grawitacji w trzech wymiarach. Organizatorem workshopu jest prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman.

Gośćmi workshopu będą:

Michele Arzano z Rzymu,

Bernd Schroers z Edynburga,

Catherine Meusburger z Erlangen

Prince Osei z Ghany.

Chociaż workshop będzie miał charakter techniczny, w jego ramach odbywać się wykłady przeglądowe, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani.

Rozpoczęcie 19 sierpnia 2013 r. o godz. 16:00 sala 422,  od wykładu Bernda Schroersa na temat samodualizacji (patrz arXiv:1307.6485).

Program workshopu i terminy pozostałych wykładów zostaną ustalone po pierwszym wykładzie.

 

Biblioteka UWr nieczynna #
Od 15 lipca do 31 sierpnia 2013 roku Biblioteka Uniwersytecka (agendy przy ul. K. Szajnochy) będzie nieczynna z powodu przeprowadzki serwerowni komputerowej do nowego gmachu Biblioteki. Zawiadamiamy, że w wyżej podanym terminie nie będzie możliwe rozliczanie Użytkowników ze zobowiązań wobec Biblioteki i podbijanie kart obiegowych. Dotyczy to studentów i pracowników wszystkich uczelni wrocławskich.
W ww. okresie nie będzie także działała witryna internetowa Biblioteki oraz niemożliwy stanie się dostęp do serwisów informacyjnych i usługowych, które są tą drogą udostępniane.

zobacz więcej...

31 Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 14 - 16 czerwca 2013 roku organizowane jest przez Instytut Fizyki Teoretycznej 31 Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Three Days of Critical Behaviour in Hot and Dense QCD .
Konferencja TEDx #
Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, zaprasza wszystkich chętnych na transmisję na żywo z konferencji TEDx, organizowanej w ośrodku naukowo – badawczym CERN. Gospodarzem konferencji będzie laureat Nagrody Nobla, amerykański astrofizyk i kosmolog George Smoot.

zobacz więcej...

31 Sympozjum Maksa Borna #
W dniach 14 - 16 czerwca 2013 roku organizowane jest przez Instytut Fizyki Teoretycznej 31 Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Three Days of Critical Behaviour in Hot and Dense QCD .
  #
  #

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 3.listopada 2012 r., w wieku 73 lat, odszedł na zawsze


prof. dr hab. Jerzy Przystawa


znakomity nauczyciel akademicki, uczony, fizyk teoretyk, gorący patriota, odważnie broniący swych zasad i przekonań, działacz samorządowy i obywatelski, pisarz, tłumacz i publicysta, wielce zasłużony dla Uniwersytetu Wrocławskiego i miasta Wrocławia.

Ceremonia pożegnalna rozpocznie się w sobotę 10. listopada w kaplicy cmentarnej parafii Świętej Rodziny przy ulicy Smętnej (Wrocław Sępolno) o godz. 12:30.

Poprzedzająca tę ceremonię msza święta w intencji ś.p. Jerzego Przystawy odbędzie się w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego przy ulicy Horbaczewskiego 20 (Wrocław Gądów Mały), rozpoczęcie o godz. 10:00.

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Fizyki i Astronomii
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Fizyki Teoretycznej


Konkurs na stanowisko w Instytucie Fizyki Teoretycznej #
Ogłoszony jest konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Informacja znajduje się na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
49 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #
W dniach 10 - 16 lutego 2013 odbywać się będzie w Lądku Zdroju 49 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej.
Temat Szkoły: Cosmology and non-equilibrium statistical mechanics
Konkursy na stanowiska w Instytucie Fizyki Teoretycznej #
Ogłoszone są dwa konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej, dwa staże podoktorskie. Informacja znajduje się na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konkursy na stanowiska w IFT #
Ogłoszone są trzy konkursy na stanowiska w Instytucie Fizyki Teoretycznej, dwa staże podoktorskie i jedno stanowisko asystenta. Informacja znajduje się na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konkursy na stanowiska w IFT #
Ogłoszone są trzy konkursy na stanowiska w Instytucie Fizyki Teoretycznej, dwa staże podoktorskie i jedno stanowisko asystenta. Informacja znajduje się na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konkursy na stanowiska w Instytucie Fizyki Teoretycznej #
Informacja na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
30. Sympozjum Maksa Borna #
W dniach 13 - 15 kwietnia 2012 odbywać się będzie w naszym Instytucie 30. Sympozjum Maksa Borna "stringtheory.pl/2012".
Zebranie #

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

zaprasza

nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w drugim zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru elektorów i przedstawicieli do Rady Wydziału. Zebranie odbędzie się 1 lutego 2012 r. (ŚRODA) o godz. 11:00 w sali 163 (Sala im. Jana Rzewuskiego).

Prosimy o niezawodne przybycie.

Goście Instytutu #
W styczniu i lutym 2012 r gośćmi Instytut Fizyki Teoretycznej będą:

1. Dr Davor Horvatic z Departamentu Fizyki Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja, 30.01 - 4.02.2012 r.
2. Dr Sanjin Benic z Departamentu Fizyki Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja, 30.01 - 4.02.2012 r.

Dr Horvatic i dr Benic są współpracownikami naukowymi prof. dr. hab. Davida Blaschke i przyjadą na jego zaproszenie.
Zebranie #
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

zaprasza

profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru elektorów . Zebranie odbędzie się 24 stycznia 2012 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali 119 (Sala posiedzeń Rady Wydziału)
Zebranie #
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

zaprasza

nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru: elektorów i przedstawicieli do Rady Wydziału. Zebranie odbędzie się 25 stycznia 2012 r. (ŚRODA) o godz. 13:00 w sali 163 (Sala im. Jana Rzewuskiego)
48 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #
W dniach 4 - 11 lutego 2012 odbywać się będzie w Lądku Zdroju 48 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej.

Temat Szkoły: "Cosmic Matter in Heavy-Ion Collision Laboratories"
Konkurs #

Konkurs na oprogramowanie popularyzujące fizykę

1ZfWh.png

Szanowni studenci,

Instytut Fizyki Teoretycznej ma zaszczyt zaprosić studentów lat I-V Wydziału Fizyki i Astronomii do wzięcia udziału w konkursie na oprogramowanie popularyzujące fizykę. W tym roku, idąc z duchem czasu, dopuszczamy dowolną formę "produkcji", może to być program z GUI lub animacja / strona www będąca wynikiem działania napisanego programu.

 1. Konkurs dla studentów I-V roku Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.
 2. Dowolna technologia i forma (program, animacja, strona www, materiał youtube/vimeo etc.)
 3. Prace należy dostarczyć do 30 Kwietnia 2012 do Macieja Matyki na adres: maq at ift.uni.wroc.pl lub maciej.matyka at gmail.com .
 4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 31 Maja 2012. Zwycięzcy będą mieli szansę zaprezentować swoje prace w trakcie rozdania nagród.
 5. Przewidujemy nagrody finansowe.
 6. Programy z konkursów z poprzednich lat
 7. Komisja konkursowa składa się z osób związanych z fizyką komputerową w Instytucie Fizyki Teoretycznej.

Zapraszamy do udziału!

  #

Pożegnanie

13 września br, kiedy jeszcze wielu pracowników było w wakacyjnych rozjazdach, odeszła na zawsze profesor Władysława Nawrocka. Pożegnaliśmy Ją po raz ostatni 16 września; pochowana została na cmentarzu przy ulicy Grabiszyńskiej.

Młodsi pracownicy IFT nie pamiętają jej. Krótko po odejściu na emeryturę w 1999 r. ciężko zachorowała i przestała się kontaktować z Instytutem. Była fizykiem teoretykiem zajmującym się teorią jądra atomowego a także fizyką statystyczną i teorią wielu ciał. Intensywnie współpracowała z uczonymi z Laboratorium Fizyki Teoretycznej w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnie i przez wiele lat koordynowała współprace IFT z ZIBJ. Była wyjątkowym nauczycielem akademickim, sercem i umysłem oddana pracy ze studentami. Angażowała się bardzo w sprawy Instytutu, który był jej drugim domem. Swoimi działaniami starała się wytworzyć nieco familijną atmosferę w Instytucie. Wniosła wielki wkład pracy w organizację Zimowych Szkół Fizyki Teoretycznej w Karpaczu i w opiekę nad Biblioteką Instytutów Fizyki. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracowała niemal 50 lat.

Rodzinie i bliskim, w kraju i za granicą, składamy wyrazy współczucia i żalu.

Dyrekcja Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  #
Dr Paulina Suchanek laureatką programu #
Dr Paulina Suchanek została laureatką programu "Kolumb" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i uzyskała stypendium na staż w DESY Theory Group w Niemczech. Program organizowany jest przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i ma na celu wsparcie wyjazdów młodych naukowców na zagraniczne staże podoktorskie. O stypendium "Kolumb" mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy złożą wniosek najpóźniej cztery lata od daty uzyskania doktoratu. Dr Paulina Suchanek znalazła się pośród 90 kandydatów i jako jedna z sześciu otrzymała stypendium.

zobacz więcej...

28 Sympozjum Max Borna #
W dniach 19 - 21 maja 2011 odbywać się będzie we Wrocławiu 28 Sympozjum Maxa Borna.

Temat Sympozjum:
"Three Days on Quarkyonic Island"
29 Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 28 - 30 czerwca 2011 odbędzie się we Wrocławiu 29 Sympozjum Maxa Borna.
Podczas Sympozjum uhonorujemy 75-te urodziny profesora Jerzego Lukierskiego.

Temat Sympozjum:
"Super, Quantum and Twistors II"
28 Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 19 - 21 maja 2011 odbywać się będzie we Wrocławiu 28 Sympozjum Maxa Borna.

Temat Sympozjum:
"Three Days on Quarkyonic Island"
47 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #
W dniach 7 - 12 lutego 2011 roku odbywać sie będzie w Lądku Zdroju 47 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej. Szkoła organizowana jest wspólnie przez Zakład Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych Instytutu Fizyki Teoretycznej i Katedrę UNESCO Studiów Interdyscyplinarnych.

Temat Szkoły: "Simple Models for Complex Systems"
Gość Instytutu #
W dniach 6 - 10 stycznia 2011 roku gościem Instytutu będzie dr hab. prof. US Franco FERRARI z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Prof. Ferrari przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Jana Sobczyka i wygłosi wykład na Seminarium Instytutu w piątek 7 stycznia 2011 roku o godz. 12:15, w sali 422.

Tytuł wykładu: "O dynamice nierozciągliwych nitek"
Nowy doktor habilitowany #

Dnia 19 listopada 2010 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Andrzejowi Frydryszakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Nowy profesor belwederski #
Postanowieniem z dnia 7 października 2010 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał dr. hab. Janowi Sobczykowi prof. nadzw. UWr tytuł naukowy profesora nauk fizycznych. Uroczyste wręczenie nominacji profesorskiej odbyło się 18 listopada 2010 roku w Pałacu Prezydenckim, z udziałem m.in. minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej i prezesa Polskiej Akademii Nauk Michała Kleibera.
Przerwa w pracy administratorów sieci #
W dniu 12.10.2010r. w godzinach 14-17 wyjątkowo administratorzy sieci nie będą dostępni. Za zaistaniałe utrudnienia przepraszamy.
Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego #
Dr Krzysztof Graczyk został laureatem tegorocznego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Stypendia przyznawane są w pięciu kategoriach: nauki ścisłe, medyczne, przyrodnicze, techniczne oraz humanistyczne i społeczne i w otrzymało je w sumie 85 osób. Dr Graczyk dostał stypendium na trzy lata.

zobacz więcej...

Nowy doktor #
Dnia 1 czerwca 2010 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Mariuszowi Żabie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.
27-th Max Born Symposium #
W dniach 17 - 20 września 2010 odbywać się będzie we Wrocławiu 27 Sympozjum Maxa Borna.

Temat Sympozjum:


"Multiscale Modeling of Real Materials"
46 Karpacz Winter School of Theoretical Physics #
W dniach 8 - 13 lutego 2010 odbywać się będzie w Lądku Zdroju 46 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej.
Temat Szkoły:

"Quantum Dynamics and Information: Theory and Experiment"
VI Spotkanie Polskiej Grupy Ciężkojonowej #
W dniach 5-6 grudnia 2009 roku odbędzie się w IFT VI Spotkanie Polskiej Grupy Ciężkojonowej - "Relativistic Heavy Ion Collisions at High Baryon Number Density". Te coroczne sympozja są organizowane rotacyjnie w Warszawie, Krakowie, Kielcach i Wrocławiu - ośrodkach zajmujących się problematyką ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.
Seminarium w INTiBS PAN #

Dnia 28 września 2009 roku o godz. 12:30, w sali audytoryjnej Instytutu Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN, ul.
Okólna 1, Wrocław, wygłosi wykład profesor Peter FULDE
z Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems w Dreźnie i Asia Pacific Center
for Theoretical Physics, Pohang, Korea.

Tytuł wykładu: 

"Magnetic Excitons or Resonances in Unconventional Superconductors".

 

XXV Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 29 czerwca do 3 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej XXV Sympozjum Maxa Borna.
Tytuł sympozjum:  " The Planck Scale".
XXVI Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 9 - 11 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej EMMI Workshop and XXVI Max Born Symposium.
Temat Sympozjum: "Three days of strong interactions".
XXV Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 29 czerwca do 3 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej XXV Sympozjum Maxa Borna.
Tytuł sympozjum:  " The Planck Scale".
XXVI Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 9 - 11 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej EMMI Workshop and XXVI Max Born Symposium.
Temat Sympozjum: "Three days of strong interactions".
Sympozjum ku czci profesora Jana Łopuszańskiego #
lopuszanskiW dniach 29 - 30 maja 2009 roku  Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje  Sympozjum ku czci profesora Jana Łopuszańskiego. Na Sympozjum zostali zaproszeni uczeni,  którzy współpracowali z Profesorem.
Współorganizatorem Sympozjum jest Polska Akademia Umiejętności.

45 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej w Karpaczu #
W dniach 2  - 11 lutego 2009 odbywać się będzie w Lądku Zdroju
45 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej.  Temat Szkoły:
"Neutrino intractions: from theory to Monte Carlo simulations"
45 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #
Wykład dla studentów Wydziałów Humanistycznych #
Wykład prof. dr hab. JERZEGO PRZYSTAWY dla studentów Wydziałów Humanistycznych odbywać się będzie w środy w godzinach 17-19 w DSF (Pawilon - wejscie od ul. Cybulskiego w podwórzu).
Tytuł wykładu:

 „Miejsce i znaczenie fizyki w poznaniu i rozumieniu świata”

Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.


1.  12 września 2008 r., godz. 10:00Mgr Artur  Ankowski


pt. „Efekty jądrowe w oddziaływaniach neutrin"

Promotor:

dr hab. Jan Sobczyk, prof. U.Wr. – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet  im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Marek Zrałek Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice2.  12 września 2008 r., godz. 12:30


Mgr Artur  Pietrykowski

 

„Oddziaływanie kwantowych pól grawitacyjnych z renormalizowalnymi polami kwantowymi"

Promotor:

prof. dr hab. Zbigniew Haba  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz 
 Instytut  Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Krzysztof Meissner Instytut  Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa                     

XXIV Konferencja Maxa Borna #
Obrona pracy doktorskiej #

W dniu 29 kwietnia 2008 roku o godz.1215 w sali 422 w gmachu Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Pl. Maksa Borna 9 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


Mgr Izabeli Próchnickiej


pt. „Problem masy grawitonu w modelach Wszechświata
na 3-branie de Sittera”

przed Radą Instytutu Fizyki Teoretycznej

Promotor:

Prof.dr hab. Jerzy Lukierski – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Zygmunt Lalak, prof.nadzw.U.Warsz.Instytut Fizyki, Uniwersytet WarszawskiIV Otwarte Posiedzenie Komisji Fizyki Teoretycznej #
W dniu 5 kwietnia 2008 odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim IV Otwarte Posiedzenie Komisji Fizyki Teoretycznej Komitetu Fizyki PAN.
W ramach posiedzenia, wykład wygłosi m.in. prof. J. Kowalski-Glikman z naszego instytutu. Tytuł wykładu to ,,Kwantowa grawitacja jako rozwiązanie wszystkichproblemów trapiących fizykę teoretyczną".