Tomasz Wysoczański

Propozycja prostego modelu wzrostu mikrostruktur z zawiesiny cząstek.

[Seminarium robocze] Na seminarium chciałbym zaprezentować pomysł względnie prostego modelu budowania mikrostruktur przy pomocy siły dielektroforetycznej. Przedstawię szczegóły modelu, jego działanie oraz parametry. Ponadto omówię otrzymane wyniki, porównując je z obserwacjami eksperymentalnymi. Pokrótce o modelu: przedstawia on zawiesinę cząstek (budulca) oraz mikroelektrody. Układ zdefiniowany jest na sieci kwadratowej. Cząstki i elektrody są opisywane przez zajęte węzły tej sieci. Ruch cząstek jest realizowany przez losowe przejścia między sąsiednimi węzłami. Budowanie struktury polega na dołączaniu cząstek do elektrody, jeżeli dojdzie do kolizji cząstka-elektroda (podobnie jak w agregacji ograniczonej dyfuzją). Zarówno na ruch cząstek, jak i przyłączenie do elektrod narzucone zostały dodatkowe warunki, mające odzwierciedlić działanie siły dielektroforetycznej.