05.03.2018
Sala 422 12:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Rafał Topolnicki

Kilka słów o wybranych problemach statystyki matematycznej.

W referacie omówione zostaną dwa problemy z dziedziny teoretycznej statystyki matematycznej: (1) semiparametyczna estymacja krzywej ROC, (2) estymacja ilorazu procesu geometrycznego. W obu tych problemach wykorzystanie znajdują estymatory najmniejszej odległości. Dla krzywej ROC, która używana jest do oceny jakości klasyfikatorów binarnych, rozpatrzone zostaną dodatkowo metody estymacji nieparametrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tych wykorzystywanych w problemie estymacji dystrybuanty. Omówię również metodę wielowymiarowej estymacji jądrowej oraz jej praktyczne zastosowanie na przykładzie analizy trajektorii symulacji dynamiki molekularnej. Wystąpienie zostanie poprzedzone krótki wstępem do statystki matematycznej oraz teorii estymacji.