22.06.2007
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Hanna Pawłowska (Wydz. Fizyki UW)

Pośredni wpływ aerozoli na klimat

Klimat Ziemi ewoluuje i zmienia się. Intensywne uprzemysłowienie spowodowało, że zmiany klimatu związane z działalnością człowieka zaczęły przybierać niepokojący rozmiar. Głównymi elementami zmian klimatycznych są: efekt cieplarniany oraz wpływ aerozoli (zanieczyszczeń). Opublikowany w 2007 roku 4 raport IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) przedstawia najnowsze oszacowania wpływu różnych czynników antropologicznych oraz naturalnych na zmianę bilansu promieniowania Ziemi, a zatem na klimat. Przedmiotem referatu będzie pośredni wpływ aerozoli na klimat. Efekt ten opisuje zmianę własności radiacyjnych chmur spowodowaną zmianą ich własności mikrofizycznych. Kropelki chmurowe powstają poprzez skraplanie pary wodnej na tzw. jądrach kondensacji, które są pewnym podzbiorem aerozoli znajdujących się w powietrzu. Własności mikrofizyczne, dynamiczne i radiacyjne chmury są ze sobą powiązane; zatem zmiana jednego czynnika pociąga za sobą zmianę wszystkich pozostałych. Zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w chmurze jest niezbędne do opisu chmury w modelach, które służą do szacowania przyszłych zmian klimatycznych. Chmury rozwijające się w tzw. warstwie granicznej atmosfery są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia produkowane przez człowieka. W trakcie wykładu przedstawione zostaną różne procesy fizyczne, które zachodzą w chmurach stratocumulus oraz ich wpływ na bilans radiacyjny.