22.05.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. Jerzy Bartke, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków

Fizyka relatywistycznych jonów i eksperyment ALICE na LHC w CERN-ie

W pierwszej części referatu omówiony będzie obecny status poszukiwania plazmy kwarkowo-gluonowej (tzw. sygnatury plazmy). Jest to główne zagadnienie badane w zderzeniach relatywistycznych jąder od kilku dziesięcioleci. Druga część referatu poświęcona będzie opisowi eksperymentu ALICE, którego celem jest badanie zderzeń ultrarelatywistycznych jąder na LHC w CERN-ie. Jest to ogromny układ hybrydowy złożony z kilkunastu wzajemnie uzupełniających się sub-detektorów różnego typu.