04.12.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Wiesław Sobków

Poszukiwanie nowych efektów w leptonowych oddziaływaniach słabych.

Zgodnie z modelem standardowym oddziaływań elektrosłabych struktura czasoprzestrzenna oddziaływania jest typu V-A. To oznacza między innymi, ze mogą być produkowane tylko neutrina lewochiralne, w granicy relatywistycznej lub bezmasowego neutrina mają one ujemną skrętność (helicity). Ponadto struktura V-A tłumaczy naruszenie parzystości w oddziaływaniach słabych. Naruszenie symetrii CP obserwuje się tylko w sektorze kwarkowym, natomiast w procesach czysto leptonowych, np. rozpad mionu, rozpraszanie elastyczne neutrin na elektronach, nie zaobserwowano do tej pory żadnych efektów łamania CP. Jednakże obserwowana asymetria miedzy materią a antymaterią we Wszechświecie nie daje się wyjaśnić występowaniem tylko pojedynczej fazy łamiącej CP w kwarkowej macierzy mieszania CKM, potrzebne są dodatkowe źródła naruszenia CP. Trzeba też wyraźnie podkreślić, ze osiągane obecnie dokładności pomiarów różnych obserwabli ciągle dopuszczają odchylenia od standardowego sprzężenia V-A, tzn. jest miejsce na wkłady od egzotycznych oddziaływań skalarnych, tensorowych i pseudoskalarnych, które mogłyby produkować neutrina prawochiralne. Głównym celem wykładu będzie znalezienie odpowiednich obserwabli do testów na obecność egzotycznych sprzężeń neutrin prawych i na możliwość łamania symetrii CP w procesach czysto leptonowych. Zostanie policzony strumień wiązki antyneutrin oraz spodziewany efekt na liczbie zdarzeń, w przypadku standardowym jak i mieszaniny antyneutrin lewo- i prawochiralnych.