Tomasz Gubiec

Modele błądzenia losowego w czasie ciągłym z pamięcią. Zastosowanie do opisu dynamiki rynków finansowych.

Pan Tomasz Gubiec przedstawi wyniki swoich badań, zawartych w rozprawie doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kutnera.