27.02.2012
Sala 422 16:05 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Jan Sobczyk (IFT, UWr), skype connection

Multinucleon ejection events contribution to CC inclusive cross section

Przedstawione będą argumenty dlaczego w oddziaływaniach neutrin o energiach rzędu 1 GeV oczekiwany jest znaczący przekrój czynny na zdarzenia z jednoczesną emisją kilku nukleonów. Porównywane będą modele teoretyczne, które umożliwiają obliczenie prawdopodobieństwa zajścia takich zdarzeń. Dyskutowane będą obserwable, które mogą umożliwić udowodnienie, iż takie zdarzenia faktycznie zachodzą.