23.11.2012
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Tomasz A. Zaleski (INTiBS PAN Wrocław)

Modelowanie własności układów silnie skorelowanych bozonów w oparciu o ultrachłodne atomy w sieciach optycznych

Układy ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych pozwalają na modelowanie własności ciał stałych w o wiele prostszych układach, których parametry mogą być w dowolny sposób modyfikowane, a także pozbawionych wielu niedoskonałości występujących w rzeczywistych materiałach. Zmiana geometrii sieci i oddziaływań jest możliwa w bardzo dużym zakresie. Jednocześnie układy te zachowują ścisły związek z ciałami stałymi o silnych korelacjach elektronowych (np. nadprzewodniki wysokotemperturowe). Opis własności takich układów jest wyzwaniem fizyki teoretycznej. Zaprezentowana zostanie metoda będąca połączeniem teorii Bogoliubova z podejściem kwantowych rotorów, stanowiąca spójny opis układu silnie oddziałujących bozonów. Umożliwia ona wyznaczenie korelacji przestrzennych pomiędzy atomami w funkcji geometrii sieci optycznej i parametrów modelu. W efekcie pozwala na otrzymanie jednocząstkowej funkcji spektralnej oraz obrazów absorpcyjnych eksperymentów "time-of-flight" oraz porównanie ich z odpowiednimi danymi eksperymentalnymi.