11.04.2014
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Tomasz Golan

Modelowanie efektów jądrowych w generatorze oddziaływań neutrin NuWro Modeling nuclear effects in NuWro neutrino event generator

Neutrina są neutralnymi cząstkami o znikomej masie, które niezwykle słabo oddziałują z materią. Ich detekcja jest możliwa, lecz wyjątkowo trudna - obserwuje się cząstki, które powstały w wyniku oddziaływań neutrin. Każdy pomiar bezpośrednio zależy od modeli teoretycznych użytych w analizie danych. Pomostem między teorią a pomiarem są generatory Monte Carlo. Umożliwiają one interpretację tego co się widzi w detektorze. Na seminarium przestawię generator oddziaływań neutrin NuWro. Skoncentruję się na modelu propagacji cząstek z pierwotnego wierzchołka przez jądro atomowe, który opisywany jest w ramach kaskady wewnątrzjądrowej. Jako przykład zastosowania NuWro zaprezentuję analizę danych eksperymentu MiniBooNE. Neutrino is an electrically neutral, almost massless and extremely weakly interacting elementary particle. Its detection is possible but very difficult. It is based on the observation of particles created in neutrino interactions. Thus, every measurement depends directly on theoretical models used in a data analysis. Monte Carlo generators are the bridge between theory and a measurement. They allow the interpretation of what one sees in a detector. The NuWro neutrino event generator will be presented at the seminar. I will focus on a particle propagation through nuclear matter (final state interactions), described in terms of intra-nuclear cascade. The analysis of the MiniBooNE data done using NuWro will be presented as an example of a possible usage of the generator.