06.06.2008
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. Antoni Ciszewski, IFD, UWr

Co to jest nanotechnologia i czego od niej oczekujemy?

29 grudnia 1959 na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego Richard Feynman wygłosił referat zatytułowany "There's plenty of room at the bottom". Norio Taniguchi w 1974 r. po raz pierwszy użył terminu "nano-technology". W 1981 roku Gert Binnig i Heinrich Rohrer zbudowali pierwszy skaningowy mikroskop tunelowy - urządzenie pozwalające na manipulowanie pojedynczymi atomami. W 1992 r. w swojej książce Eric Drexler przedstawił teoretyczne podstawy wytwarzania urządzeń na poziomie molekularnym. Ten sposób określił terminem "nanotechnologii molekularnej". W 1998 r. zainicjowała działalność International Technology Roadmap for Semiconductors, której celem jest zapewnienie ciągłego postępu w doskonaleniu układów scalonych i wszystkich produktów wykorzystujących takie układy. 21 stycznia 2000 r. Bill Clinton przedstawił w Caltech federalny program koordynujący działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii, tzw. National Nanotechnology Initiative. W referacie zostanie krótko przedstawiona geneza nanotechnologii. Na podstawie wybranych definicji podjęta zostanie próba wyjaśnienia, czym jest nanotechnologia. Aktualne znaczenie nanotechnologii zostanie zilustrowane przykładami osiągnięć. Podkreślone zostaną różnice między nanotechnologią i nauką (nanonauką). Przedstawione zostaną wyniki wybranych badań prowadzonych w Zakładzie Mikrostruktury Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego i ich związek z nanotechnologią.