09.10.2009
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. Arkadiusz Wójs, Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ciecze kwantowe z nieabelową statystyką kwazicząstek

(W sali Rzewuskiego) Wykład będzie poświęcony kwazidwuwymiarowym elektronowym cieczom kwantowym (odpowiedzialnym m.in. za występowanie ułamkowego kwantowego efektu Halla), których kwazicząstki wykazują ułamkową i nieabelową statystykę kwantową. Omówię kolejno sens statystyki nieabelowej i jej znaczenie w kontekście informatyki kwantowej, ogólne własności hallowskich cieczy kwantowych, aktualny stan doświadczeń poszukujących hipotetycznych cieczy nieabelowych, a także własne wyniki teoretyczne przemawiające za tym, że tzw. nieabelowa funkcja falowa Moore'a-Reada faktycznie dobrze opisuje obserwowany doświadczalnie stan hallowski o landauowskim współczynniku zapełnienia ni=5/2. W szczególności przedstawię wyniki dotyczące wzbudzeń spinowych (skyrmionów) w tej cieczy.