prof. Witold Kwaśnicki (Instytut Nauk Ekonomicznych UWr)

Przyszłość świata (seminarium Katedry UNESCO)

Przedstawione zostaną prognozy liczby ludności świata, wielkości globalnej produkcji (PKB) oraz dobrobytu (mierzonego wielkością PKB na osobę). Postawione zostanie pytanie o wiarygodność przewidywania ekstrapolacyjnego. W drugiej części zaprezentowane zostaną prognozy odnoszące się do konkurencyjności krajów i regionów świata. W tym kontekście postawione zostanie pytanie czy uzasadnione jest oczekiwanie, że gospodarka chińska zdominuje gospodarkę światową w perspektywie następnych kilku dziesięcioleci.