20.01.2012
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski (Uniwersytet Śląski)

Uniwersalne skalowanie i zachowania krytyczne w izolatorach Kondo

Zjawisko korelacji elektronowych prowadzi m. in. do efektu ciężkiej masy elektronu (ciężkie Fermiony), niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w układach ciężkofermionowych, przemiany typu metal - izolator, wyjaśnionej w oparciu o model Motta-Hubbarda, czy nielandauowskich ciężkofermionowych cieczy kwantowych. Od ok. 20 lat znane są też izolatory (półprzewodniki) Kondo z wąską przerwą energetyczną ~1 meV na poziomie Fermiego, wynikającą z efektu hybrydyzacji pomiędzy stanami f-elektronowymi ceru i pasmem przewodnictwa. Pojawienie się tak wąskiej przerwy zaobserwowano m. in. w kilku związkach międzymetalicznych ceru (CeNiSn, CeRhSb, Ce3Bi4Pt3), znany jest też przykład układu d-elektronowego: FeSi, w którym korelacje d-elektronowe prowadzą do uformowania się takiej przerwy energetycznej. Równolegle kontynuowane są prace dotyczące badań stanów kwantowych i kwantowych przemian fazowych w czystych i domieszkowanych izolatorach/półprzewodnikach Kondo. Zagadnienia fizyki izolatorów Kondo będą przedmiotem referatu.