07.11.2014
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Tomasz Golan

Modeling nuclear effects in NuWro Monte Carlo neutrino event generator (obrona pracy doktorskiej)

Głównym celem pracy doktorskiej było zbadanie efektów jądrowych w oddziaływaniach neutrin z jądrami atomowymi oraz ich implementacja w generatorze Monte Carlo NuWro. W rozprawie przedstawiono opis modeli fizycznych użytych w generatorze. Szczególny nacisk położony został na model oddziaływań stanów końcowych, który był przewodnim tematem badań. Uwzględnione zostały liczne efekty kwantowe, takie jak ruch Fermiego, blokowanie Pauliego, czy czas kształtowania, które towarzyszą propagacji cząstek przez jądro. Przewidywania generatora zostały skonfrontowane z danymi doświadczalnymi. Podsumowaniem pracy jest pełna analiza danych dla elastycznego rozpraszania neutrin na $CH_2$ przez prąd neutralny zmierzonych przez eksperyment MiniBooNE, wykonana przy użyciu generatora NuWro. ************** The main goal of the PhD thesis is the investigation of nuclear effects and the implementation of them into a neutrino Monte Carlo event generator NuWro. A description of physical models used in the generator is presented. Model of final state interactions is described in a more detailed way, as it was an essential part of the PhD thesis. Many quantum effects related to a propagation of particles through a nucleus, like Fermi motion, Pauli blocking, or formation zone, are taken into account. NuWro predictions are compared to experimental data and other generators results. Finally, a full analysis of the data for neutral current elastic neutrino scattering off $CH_2$ measured by the MiniBooNE experiment made using NuWro generator is presented. An influence of two-body current contribution on the results is investigated.