Andrzej Szczepkowicz, Dmytro Konakhovych, Damian Śnieżek

Rozwiązywanie równań Maxwella w strukturach dielektrycznych

Chociaż równania Maxwella mają już 150 lat, to na użytek współczesnej techniki wciąż poszukuje się nowych ich rozwiązań; poszukuje się także nowych struktur optycznych, dla których istnieją pożądane typy rozwiązań. Przykładem może być intensywnie rozwijająca się technika optycznych akceleratorów cząstek, w której czynnikiem napędzającym cząstki, zamiast dotychczas stosowanych mikrofal, jest światło laserowe. Jedną z nowinek w dziedzinie projektowania dielektrycznych struktur przyspieszających jest tzw. projektowanie odwrotne (photonic inverse design), w którym algorytmy zastępują intuicję projektanta.

dr hab. Paweł Oświęcimka, prof. IFJ PAN Kraków

Dynamika multifraktali finansowych

Cechą charakterystyczną układów złożonych jest ich wieloskalowa organizacja, którą można zidentyfikować oraz ilościowo opisać w ramach analizy multifraktalnej. Podczas mojego referatu zaprezentuję wyniki analizy multifraktalnej finansowych szeregów czasowych. Pokażę, że własności wieloskalowe przedmiotowych szeregów zależą od rozważanego okresu w czasie i typowo są skorelowane z wydarzeniami historycznymi mającymi odzwierciedlenie w globalnej ekonomii. Analiza własności multifraktalnych może stanowić zatem bardzo użyteczne narzędzie inżynierii finansowej pomocnej w stabilizacji rynku w okresach jego dużej zmienności.

Piotr Brzeski

Nowe wyniki w modelu perkolacji hipersfer

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych symulacji dla modelu perkolacji dyskretnej hipersfer na D-wymiarowej sieci hiperkubicznej.

Remigiusz Durka

Różne aspekty teorii grawitacji

Postaram się pobieżnie zaprezentować swoją tematykę badawczą dotyczącą grawitacji. Część tematów dotyczyć będzie zagadnień formalnych (np. konstrukcji modeli grawitacyjnych wynikających z różnych uogólnień), ale nie zabraknie też bardziej obliczeniowych aspektów (np. algebry rezonansowe, obliczenia skalara Kretschmanna i innych niezmienników). Dość ciekawą grupą będą też zagadnienia na styku teorii grawitacji i elektromagnetyzmu (czasoprzestrzeń z grawitacyjnym analogiem monopolu magnetycznego oraz opis topologicznych izolatorów przy użyciu maszynerii teorii grawitacji w 2+1 wymiarach).

Przemysław Socha

Relacyjne i nierelacyjne bazy i modele danych - porównanie na przykładzie bazy grafowej.

Podczas pierwszego wystąpienia przedstawię wyniki z mojej pracy magisterskiej, która dotyczyła porównania modelu relacyjnego i grafowego w kontekście wydajności tworzonej bazy danych. Dodatkowo opowiem o pozostałych popularnych nierelacyjnych systemach przetwarzania danych.

Tomasz Wysoczański

Propozycja prostego modelu wzrostu mikrostruktur z zawiesiny cząstek.

[Seminarium robocze] Na seminarium chciałbym zaprezentować pomysł względnie prostego modelu budowania mikrostruktur przy pomocy siły dielektroforetycznej. Przedstawię szczegóły modelu, jego działanie oraz parametry. Ponadto omówię otrzymane wyniki, porównując je z obserwacjami eksperymentalnymi. Pokrótce o modelu: przedstawia on zawiesinę cząstek (budulca) oraz mikroelektrody. Układ zdefiniowany jest na sieci kwadratowej. Cząstki i elektrody są opisywane przez zajęte węzły tej sieci. Ruch cząstek jest realizowany przez losowe przejścia między sąsiednimi węzłami. Budowanie struktury polega na dołączaniu cząstek do elektrody, jeżeli dojdzie do kolizji cząstka-elektroda (podobnie jak w agregacji ograniczonej dyfuzją). Zarówno na ruch cząstek, jak i przyłączenie do elektrod narzucone zostały dodatkowe warunki, mające odzwierciedlić działanie siły dielektroforetycznej.

Tomasz Wysoczański

Dielectrophoresis and other electrokinetic phenomena in microsystems – an introduction

Dielectrophoresis and other electrokinetic phenomena in microsystems – an introduction Dielectrophoresis (DEP) is a phenomenon in which force acts on polarizable particles in an inhomogeneous electric field. Depending on various parameters, dielectrophoretic force can attract particles to or repel them from areas of high electric field. DEP is often accompanied by other electrokinetic phenomena, such as induced-charge or AC electroosmosis. DEP can be applied to the fabrication of miniaturized laboratory devices (lab-on-a-chip), as well as assembly of micro and nanostructures. This presentation is an overview of electrokinetic phenomena that affect the process of assembly of nanoparticles into nanostructures. This overview will be accompanied by finite element calculations.

Maciej Matyka

Transport płynu przez ośrodki porowate (Robocze)

W związku z wyjazdem na UW do Warszawy za tydzień chciałbym wygłosić próbne wystąpienie. Tematem przewodnim seminarium będzie przepływ przez struktury porowate oraz trzy główne zagadnienia, którymi się do tej pory zajmowaliśmy: krętość, funkcja rozkładu prędkości oraz najnowsze badania dotyczące granicy laminarnego przepływu cieczy. Zapraszam - seminarium jest robocze (właśnie je przygotowuję), dlatego każda uwaga mile widziana, szczególnie zależy mi na osobach nowych w tej tematyce.

Daniel Frączek

Charakterystyka wieloskalowa niejednorodności materiałów wielofazowych oraz modelowanie ich właściwości efektywnych

W niniejszej rozprawie przedstawiam i uogólniam metodę wieloskalowych deskryptorów entropowych zastosowaną do opisu stopnia przestrzennej niejednorodności materiałów wielofazowych. W wyniku otrzymano nowe fazowe deskryptory entropowe, które pozwalają na analizowanie ilościowo cech rozmieszczenia przestrzennego każdej z faz. Metodę entropową zastosowano do przeprowadzenia statystycznej rekonstrukcji trójwymiarowych materiałów wielofazowych korzystając z niepełnej informacji mikrostrukturalnej zawartej w pojedynczym przekroju i ujawnionej przez ogólny deskryptor entropowy. Rekonstrukcję przeprowadzono stosując różne metody, w tym nowe podejście prawa potęgowego z dwoma wykładnikami. W rozprawie przeanalizowano różne fizyczne podejścia do obliczania efektywnego przewodnictwa elektrycznego, koncentrując się na modelach sieciowych o niskich kosztach obliczeniowych z lub bez oddziaływania pomiędzy elementami fazy wysoko przewodzącej. Wyróżniającym się podejściem w przypadku braku oddziaływania jest prosty wariant przestrzennej grupy renormalizacyjnej. Metodę tę wykorzystano do poszukiwania możliwej relacji pomiędzy kontrolowanymi zmianami prototypowych mikrostruktur a ich efektywnym przewodnictwem elektrycznym.

Daniel Frączek

Charakterystyka wieloskalowa niejednorodności materiałów wielofazowych oraz modelowanie ich właściwości efektywnych.

W niniejszej rozprawie przedstawiam i uogólniam metodę wieloskalowych deskryptorów entropowych zastosowaną do opisu stopnia przestrzennej niejednorodności materiałów wielofazowych. W wyniku otrzymano nowe fazowe deskryptory entropowe, które pozwalają na analizowanie ilościowo cech rozmieszczenia przestrzennego każdej z faz. Metodę entropową zastosowano do przeprowadzenia statystycznej rekonstrukcji trójwymiarowych materiałów wielofazowych korzystając z niepełnej informacji mikrostrukturalnej zawartej w pojedynczym przekroju i ujawnionej przez ogólny deskryptor entropowy. Rekonstrukcję przeprowadzono stosując różne metody, w tym nowe podejście prawa potęgowego z dwoma wykładnikami. W rozprawie przeanalizowano różne fizyczne podejścia do obliczania efektywnego przewodnictwa elektrycznego, koncentrując się na modelach sieciowych o niskich kosztach obliczeniowych z lub bez oddziaływania pomiędzy elementami fazy wysoko przewodzącej. Wyróżniającym się podejściem w przypadku braku oddziaływania jest prosty wariant przestrzennej grupy renormalizacyjnej. Metodę tę wykorzystano do poszukiwania możliwej relacji pomiędzy kontrolowanymi zmianami prototypowych mikrostruktur a ich efektywnym przewodnictwem elektrycznym

Andrzej Pękalski / Zbigniew Koza

Dziwna dyfuzja

Wewnętrzne seminarium robocze poświęcone najnowszym wynikom w modelu prof. Pękalskiego Uwaga: zmiana sali 435

Grzegorz Kondrat

Prosty model dyfuzji i kilka pytań - ciąg dalszy, czyli m.in. kilka odpowiedzi

N/A Uwaga: zmiana sali 435

prof. Andrzej Pękalski

Prosty model dyfuzji i kilka pytań

Grzegorz Kondrat

Perkolacja jest zawsze, czyli dowód pewnego twierdzenia

Na seminarium zostanie przedstawione uzasadnienie faktu (skądinąd poddawanego w wątpliwość), że perkolacja w układzie igieł na sieci występuje zawsze (jak sie poczeka dostatecznie długo).

mgr Jarosław Gołembiewski

Power exponential velocity distributions in disordered porous media

Velocity distribution function (vdf) link the micro- and macro-level theories of fluid flow through porous media. Several reports, by different research groups, about vdf in porous media are already available. The findings, however, appear to be inconsistent with each other. On the one hand, theoretical [1], experimental [1] and numerical [2] results suggest that the vdf can be approximated by a Gaussian. On the other hand exponential [3, 4] or even stretched exponential [5] functions were also reported. To reconcile these contradictions, we propose that the velocity distribution functions follow the power exponential distribution. Using the Lattice Boltzmann Method we verify our hypothesis in a stochastically generated porous media. To this end we study distributions of the fluid absolute velocity and its longitudinal and lateral components relative to the macroscopic flow direction in various configurations, porosities and boundary conditions. We claim that all these velocity distributions follow the power exponential law controlled by an exponent and a shift parameter and find how these parameters depend on the porosity [6].

Krzysztof Cebrat

Analiza stanu miast za pomocą sieci neuronowych.

Referat omawia zastosowanie sieci neuronowej Kohonena do analizy wielowymiarowych danych dotyczących miast. Badania pozwoliły pogrupować miasta według podobieństwa wybranych cech opisujących energetyczną część metabolizmu miast, oraz określić zależności, na przykład pomiędzy wielkością czy położeniem geograficznym miasta a cechami grupy, do której zostało przyporządkowane. W połączeniu z zastosowaniem algorytmów genetycznych opisano wagi poszczególnych cech i udział podsystemów strukturalnych miasta w grupowaniu miast. Wskazano na znaczącą rolę sposobu, w jaki miasto przetwarza dostępne zasoby energetyczne oraz odkryto nieliniową zależność niektórych istotnych cech od położenia w sieci. Opierając się na analogiach między miastami a ekosystemami, cechy opisujące bilans energetyczny miast i wielkości przepływów energetycznych w jego granicach, powinny również wskazywać potencjał rozwojowy miast.

dr. hab Janusz Szwabiński

Relacje między konformizmem i antykonformizmem a polaryzacja grup społecznych.

Burzliwe debaty prowadzące do polaryzacji grup społecznych obserwowane są w wielu dziedzinach. Panuje obecnie przekonanie, że istnieje silna korelacja między polaryzacją a segmentacją społeczności, jednak ciągle wiemy niewiele na temat mechanizmów prowadzących do wykształcania się skrajnych opinii między segmentami. W trakcie wykładu przedstawię wyniki badań, w ramach których użyliśmy modelowania agentowego do sprawdzenia, czy wypadkowa konformizmu i antykonformizmu może być przyczyną polaryzacji społeczności podzielonej na grupy. Punktem wyjścia był model q-votera, do którego dodaliśmy antykonformizm jako drugi typ oddziaływań oraz sieć o strukturze podwójnej kliki celem uwzględnienia podziałów w obrębie społeczności. Nasze wyniki rzeczywiście wskazują, że wzajemna relacja między konformizmem wewnątrz klik a antykonformizmem pomiędzy nimi może prowadzić do polaryzacji, o ile liczba antagonistycznych połączeń między klikami jest na odpowiednio wysokim poziomie.

mgr Łukasz Tracewski

Towards global biodiversity monitoring

In the context of expanding and intensifying human land-use, pressures on natural populations of plants and animals are ever-increasing. In particular, habitat loss and fragmentation strongly affects the viability of natural biodiversity. The United Nations Assembly declared this decade, 2011 – 2020, the Decade on Biodiversity and set a strategic plan for conservation of biodiversity: the Aichi targets. The critical aspect of meeting these goals is a global monitoring system. The potential of using remote sensing, and satellite imagery in particular, is widely recognised, although largely unfulfilled at a global scale. One of its critical missing pieces are efficient ways of measuring habitat fragmentation that take into account species home range, which is exactly what I would like to address in my research.

dr hab. Janusz Szwabiński

Kilka luźnych przemyśleń na temat modelu epidemiologicznego SIR

Mateusz Bancewicz i Jakub Poła

4-way resolved particle fluid flow simulations using CFD-DEM approach.

Modelowanie przepływów za pomocą algorytmów CFD-DEM umożliwiaja symulację układów złożonych z płynów i cząstek stałych, uwzględniając przy tym oddziaływania zarówno płyn - cząstka jak i oddziaływania pomiędzy samymi cząstkami. Metoda ta umożliwia analizę układów dla których liczba Knudsena jest znacząco większa od 1. W prezentacji przedstawimy podstawy teoretyczne tej metody, która jako solver CFD używa metody gazu sieciowego Boltzmanna jak i metody objętości skończonych. Przedstawimy jej potencjalne zastosowanie w symulacjach transportu propantów w szczelinach powstających w procesach stymulacji złóż gazów łupkowych.

Tomasz Bednarz

Four hats: engineering, art, science and design

This presentation will showcase various projects that I was part of, at the Kyushu University, James Cook University, CSIRO and now at the QUT. There won't be a particular focus, as I rather prefer to show wide range of capabilities and use cases, that could be later further discussed, and possibly initiate collaborations. I will pick up few examples, that could be of interest to scientific community. So, please join, if you want to hear about flying frogs, how to make zero-gravity in terrestrial environments, see how diurnal temperature influences exchange flows in reservoirs, how to measure temperature non-invasively, how to build interactive tele-operating systems, how to prepare and build human-computer interaction experiments, generate 360 degrees panorama. Also, how to use PDEs and GPUs to detect cancer from micro CT-scans, how to build Virtual Laboratory that runs in clouds and executes wide range of image analysis and image processing operations, how to look at modern big data analytics, visual analytics and visualisation frameworks, and at the end how to connect design, art, science and engineering together.

mgr Łukasz Tracewski

Obliczenia rozproszone z wykorzystaniem Apache Spark

Apache Spark jest narzędziem umożliwiającym rozproszone przetwarzanie danych. Łatwość konfiguracji i programowania nań, połączona z wysoką skalowalnością i wydajnością, sprawiła, że w ostatnim czasie zyskał on ogromną popularność zarówno w przemyśle, jak i w środowisku akademickim. Oprócz algorytmów ogólnego przeznaczenie dostarcza on również szeroki wachlarz algorytmów samouczących i możliwość obliczeń na grafach. Do dyspozycji użytkownika są interfejsy w języku Python, Java, Scala i R. Apache Spark jest dostępny na PL Grid. W trakcie seminarium przedstawię pokrótce technologię stojącą za Apache Spark, a następnie przejdę do praktycznej demonstracji możliwości narzędzia na niewielkim klastrze obliczeniowym.

Maciej Matyka

Implementacja Multiple Particle Collision i dostosowanie do przepływu Darcy'ego

mgr Łukasz Tracewski

Obliczenia rozproszone z wykorzystaniem Apache Spark

Apache Spark jest narzędziem umożliwiającym rozproszone przetwarzanie danych. Łatwość konfiguracji i programowania nań, połączona z wysoką skalowalnością i wydajnością, sprawiła, że w ostatnim czasie zyskał on ogromną popularność zarówno w przemyśle, jak i w środowisku akademickim. Oprócz algorytmów ogólnego przeznaczenie dostarcza on również szeroki wachlarz algorytmów samouczących i możliwość obliczeń na grafach. Do dyspozycji użytkownika są interfejsy w języku Python, Java, Scala i R. Apache Spark jest dostępny na PL Grid. W trakcie seminarium przedstawię pokrótce technologię stojącą za Apache Spark, a następnie przejdę do praktycznej demonstracji możliwości narzędzia na niewielkim klastrze obliczeniowym.

mgr inż. Krzysztof Domino, Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Fizyki

Zastosowanie Funkcji Kopuły oraz wykładnika Hursta do oceny ryzyka inwestycyjnego

Podczas referatu zostanie omówione wykorzystanie funkcji Kopuły do analizy dwuskładnikowych portfeli inwestycyjnych składających się z papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie oraz innych światowych giełdach papierów wartościowych (w Nowym Jorku, Londynie, Sydney, Frankfurcie oraz Hong Kongu).

Kjetil Thøgersen (University of Oslo)

Direct modeling of particle suspensions

Modeling particle suspensions in incompressible fluids is of interest in fields ranging from crystal rich magmatic intrusions to swimming microbes and flow of proppant packings. This is a particularly challenging task when modeling the regime of large volume fractions, which is dominated by particle interactions. We present an adaptive unstructured finite element model for two-dimensional particle-laden flows at low Reynolds numbers, and show how the close particle interactions can be upscaled using Schur complements and lubrication theory. We then present a few examples of what the model is used for, including effective viscosity, shear induced mixing and particle dispersion.

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

Osobowość czy sytuacja - czy debata psychologiczna może wnieść coś nowego do modelowania agentowego i vice versa

dr hab. G. Kondrat

Tam i z powrotem, czyli między perkolacją dyskretną a ciągłą

-

Jakub Poła

Zastosowanie technologii GPGPU w obliczeniowej dynamice płynów

Podczas prezentacji przedstawione zostaną wybrane aplikacje technologii GPGPU w obliczeniowej dynamice płynów. Na początku zaprezentuję wyniki pracy magisterskiej, w której badałem model gazu sieciowego Boltzmanna i możliwość akceleracji obliczeń przy użyciu technologii NVIDIA CUDA. Następnie omówię zalety oraz wady wynikające z wykorzystania kart graficznych w metodzie objętości skończonych. Przykłady zastosowań technologii GPGPU będą opierały się o projekty SpeedIT oraz SpeedIT Flow, których jestem współautorem.

Sebastian Szkoda

Metody zrównoleglania algorytmów automatów komórkowych

Podczas seminarium przedstawię aktualny stan moich prac. Skupię się na wysokowydajnym wykonywaniu obliczeń naukowych metodami automatów komórkowych, na przykładzie rozwijanego przeze mnie algorytmu FHP. Przedstawione technologie oraz pomysły na implementacje są oczywiście możliwe do wykorzystania w innych zagadnieniach naukowych.

dr Maciej Matyka

Rozkład prędkości płynu w ośrodku porowatym

Przedstawię cel i motywację badań nad rozkładem prędkości w transporcie płynu przez ośrodki o budowie porowatej. Ostatnie wyniki eksperymentalne (Phys. Rev. Lett. 111, 064502, 2013) wskazują na eksponencjalne skalowanie funkcji rozkładu wartości prędkości w układzie upakowanych kul. Bliższe spojrzenie na te dane pokazuje jednak coś innego. Przeanalizowaliśmy ten problem używając narzędzi numerycznych i modelu o zmiennej porowatości. Zbadaliśmy m.in. obszar niskich i wysokich porowatości (układy rozrzedzone), gdzie pokazaliśmy, że funkcje rozkładu odpowiadają rozkładom Gaussa. Zaproponowaliśmy prostą interpretację na gruncie centralnego twierdzenia granicznego.

dr Janusz Szwabiński

Dyfuzja innowacji na sieciach małego świata

Jacek Stefan

Wpływ cech fizyko-metrycznych i stanu klinicznego hospitalizowanych przyjętych w celu inwazyjnej diagnostyki terapii choroby wieńcowej na dawkę promieniowania rentgenowskiego w trakcie procedury

-

dr hab. Zbigniew Koza

Parallelism beyond MPI: A Great Challenge of Computational Physics

I will show how the recent developments in the computer hardware open new perspectives in the algorithmic aspects of computational physics.

dr hab. Grzegorz Kondrat

Porowatość (w) perkolacji

Opowiem o pewnym ciekawym problemie na styku perkolacji i modelowania ośrodków porowatych

Martin Friesen

Interacting particle systems in continuum and scaling limits

dr Michał B. Paradowski

Język, układy złożone i sieci społeczne

Na przestrzeni lat językoznawstwo zajmowało się licznymi zjawiskami, które albo są układami złożonymi/dynamicznymi, albo przejawiają znamienne właściwości takich układów. Z perspektywy jednostki można tu wymienić dynamikę percepcyjną i kategoryzację mowy, formowanie się schematów fonologicznych, czy przetwarzanie wyrazów lub zdań; w społeczeństwie takie zjawiska, jak odmiany i typologię, powstawanie nowych konstrukcji gramatycznych, wybielanie semantyczne, ewolucję języka w ogóle, oraz rozprzestrzenianie się i rywalizację zarówno pojedynczych wyrażeń, jak i całych języków. Przedstawiona zostanie reprezentatywna garść zjawisk językowych przejawiających takie właściwości, jak histereza, przemiana fazowa, bifurkacja, atraktory czy rozkład potęgowy. Omówię też wielowymiarową dynamikę i złożoność procesu przyswajania języka obcego, podkreślając wagę przyjmowania paradygmatów z różnymi skalami czasowymi w celu śledzenia rozwoju językowego jako procesu zmiany w czasie, użyteczność analizy szeregów czasowych oraz umiejętności określenia optymalnego przedziału integracji czasowej, np. w analizach motywów dynamicznych w komunikacji międzyludzkiej. Na koniec przedstawię wyniki dwóch projektów stosujących metodologię analizy sieci społecznych, jednego badającego społeczną dyfuzję innowacji językowej, drugiego – rolę wpływu rówieśniczego na szybkość i sukces przyswajania języka obcego.

dr Anna Kowalska-Pyzalska, dr Katarzyna Maciejowska

Modelowanie dyfuzji zachowan proekologicznych (energooszczednych) konsumentow na rynku energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli agentowych.

Marcin Rybak

Rywalizujące procesy kontaktowe na sieci Wattsa-Strogatza

Symulowana dynamika polega na konkurencji dwóch procesów kontaktowych. Pierwszy jest określony regułą modelu wyborcy. Drugi proces jest realizowany w dwóch wariantach, ale w obu z nich źródłem zmiany jest para węzłów w tym samym stanie. W wariancie pierwszym każdy węzeł z tej pary musi być sąsiadem zmienianego węzła, wariant drugi jest realizacją modelu Sznajdów. Wyniki numeryczne wskazują na kluczową rolę współczynnika klasteryzacji C, który jest kontrolowany przez prawdopodobieństwo przełączania wiązań.

Maciej Jagielski

Zastosowanie nieliniowego rownania Langevina, rownania Fokkera-Plancka oraz modeli bladzen losowych do opisu dochodow gospodarstw domowych Polski i Unii Europejskiej

W referacie omówię następujące zagadnienia dotyczące dynamiki dochodów gospodarstw domowych Polski i Unii Europejskiej: * skonstruowany przeze mnie model teoretyczny (rozszerzony model Yakovenko) opisujący rozkłady dochodów wszystkich klas społecznych, tj. gospodarstw domowych o niskich, średnich i wysokich dochodach, włączając w to także obszary przejściowe pomiędzy tymi klasami. Model ten bazuje na równaniu Langevina oraz (dostosowanym do poruszanej tematyki) równaniu Fokkera-Plancka. * Uogólnony i rozszerzony przeze mnie model błądzenia losowego (oparty na procesie Markowa), mający na celu wyjaśnienie mechanizmu odpowiedzialnego za pojawienie się słabego prawa Pareto w przypadku gospodarstw domowych o wysokich dochodach. * Analizę danych empirycznych dotyczących rocznych dochodów gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej polegającej na weryfikacji modeli: Prawa Efektów Proporcjonalnych, słabego prawa Pareto, uogólnionego modelu Lotka-Volterra, prawa Boltzmanna-Gibbsa, a przede wszystkim na weryfikacji skonstruowanego przeze mnie rozszerzonego modelu Yakovenko. * Przy okazji, zaproponuję i przedyskutuję szczególnie wyrazisty wskaźnik kryzysu.

prof. Adam Lipowski

Stretched exponentials, tensionless droplets and glassy dynamics in Ising-like model

dr Janusz Miśkiewicz

Korelacje szeregów czasowych w skali małej i dużej

W referacie przedstawię trudności napotykane przy analizie korelacji krzyżowych oraz próbę ich rozwiązania poprzez wprowadzenie potęgowej miary korelacji. Wskażę także na problemy związane z analizą macierzy odległości.

mgr inż. Tomasz Marciniszyn z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Właściwości fizyczne i przejścia fazowe w wybranych nanokompozytach ferro i antyferroelektrycznych

dr Janusz Szwabiński

Technologie semantyczne we wdrożeniach systemów informatycznych

Do niedawna główną rolę w procesie wyboru odpowiedniego rozwiązania IT odgrywał człowiek. Sam proces był żmudny, czasochłonny i wymagał specjalistycznej wiedzy zarówno z obszaru działania przedsiębiorstwa, jak i technologii informacyjnych. Dopiero wprowadzenie standardów związanych z sieciami semantycznymi stworzyło podstawy do zautomatyzowania procesu dopasowywania systemów IT do wymagań klientów. Jedną z ważniejszych koncepcji w projekcie sieci semantycznych są ontologie służące do określania znaczenia informacji. W trakcie wykładu zademonstrowana zostanie metoda automatycznego wyszukiwania optymalnych rozwiązań IT wykorzystująca ontologie oraz graficzne modele wymagań biznesowych i oprogramowania. Omówione zostaną korzyści, jakie płyną z zastosowania technologii semantycznych oraz problemy, jakich doświadczyliśmy podczas testowania prototypowej implementacji tej metody w ramach projektu plugIT (http://plug-it-project.eu).

prof. Witold Kwaśnicki

Ach, te finanse publiczne! Czy zadłużanie się państw jest groźne dla rozwoju społecznego?

dr inż. Katarzyna Jach, dr inż. Rafał Michalski

Co widzi a czego nie widzi internauta? Rzecz o eyetrackingu

Eyetracking, inaczej okulografia, to śledzenie ruchu gałek ocznych. Jest to metoda badania interfejsów, szczególnie stron WWW, a także innych obiektów wizualnych. Na seminarium zaprezentujemy (momentami mrożącą krew w żyłach) historię badań eyetrackingowych oraz pokażemy, jak wygląda współczesna metoda badawcza. Zaprezentujemy, jakie informacje można uzyskać z wyników badań okulograficznych i do czego można je wykorzystać.

Łukasz Marcinowski

Modelowanie pomiaru spinowych stanów dwuelektronowych w podwójnej kropce kwantowej w obecności fononów

Prezentacja poświęcona jest wpływowi oddziaływania fononowego na pomiar stanów spinowych w układzie podwójnej kropki kwantowej oddziałującej z kwantowym stykiem punktowym. Dwa elektrony zlokalizowane w podwójnej kropce kwantowej mogą tworzyć singletowe lub trypletowe stany spinowe, które przy braku obecności fononów można odróżnić mierząc fluktuacje prądu przepływającego przez kwantowy styk punktowy. Fonony powodują termalizację obsadzeń stanów singletowych, tłumiąc fluktuacje i uniemożliwiają rozróżnienie stanów singletowych i trypletowych przez obserwację prądu przepływającego przez kwantowy styk punktowy.

dr Katarzyna Roszak

Wpływ pomiaru na dekoherencję fazową kropek kwantowych

Kropki kwantowe są to zero-wymiarowe nanostruktury półprzewodnikowe, w których dynamika elektronów i dziur jest ograniczona we wszystkich trzech kierunkach przestrzeni. Istnieje wiele rodzajów kropek kwantowych i wiele metod ich uzyskiwania. Kropki kwantowe nazywane są sztucznymi atomami z powodu podobieństwa struktury poziomów energetycznych związanych w nich nośników ładunku do elektronów krążących wokół atomu. Kropki są jednak strukturami znajdującymi się w ciele stałym, są więc podatne na zaburzenia związane z oddziaływaniem ze skwantowanymi drganiami sieci krystalicznej (fononami). Oddziaływania te prowadzą do częściowej utraty koherencji fazowej. Zbadałam wpływ, jaki ma wykonanie szeregu pomiarów w odpowiednio dobranej bazie na koherencję superpozycji stanów ekscytonów związanych w samorosnących kropkach kwantowych. Pomysł ten jest luźno oparty na kwantowym efekcie Zenona obserwowanym na przykład w optyce kwantowej. W przypadku kropek dodatkowe pomiary stanu ekscytonowego powodują jakościowe różnice w ewolucji następującej po pomiarze w związku z indukowanymi przez nie zmianami w rezerwuarze fononowym. Proces jest więc równoważny z przygotowaniem odpowiedniego stanu początkowego otoczenia fononowego i obserwowana jest konstruktywna lub negatywna interferencja pomiędzy nowym stanem kropki, a stanem rezerwuaru, który teraz zawiera informacje o stanie ekscytonu przed pomiarem. Metoda może zostać wykorzystana do redukcja dekoherencji fononowej kropek kwantowych.

Jerzy Cisło

O zginaniu drutu

Na seminarium opowiem, jak znaleźć kształt drutu, na który działają siły. Rozważę też pewien problem odwrotny: jak znaleźć siły działające na drut przeprowadzony przez zadane punkty. Źródłem problemu było praktyczne zadanie znalezienia sił działających na zęby poddane prostowaniu.

dr Tomasz Broda

Rozprawa o metodzie

Co łączy El Greca z Grahamem Bellem, kogo Rembrandt wyrzucił z pracowni, dlaczego Kartezjusz nie mógł pozować Halsowi do portretu, jak naprawdę powstał kubizm, co przedstawiają „Słoneczniki”, czy Vincent Van Gogh namalował na autoportecie siebie? Sensacyjne hipotezy dr Tomasza Brody na temat kulisów powstawania największych dzieł sztuki w historii i tajemniczej metody twórczej dawnych mistrzów.

Dr Wojciech Sobieski

Badania przepływów płynów przez złoża porowate

Podstawowe informacje o ośrodkach porowatych, podstawowe wielkości charakteryzujące ośrodki porowate, podstawowe prawa opisujące przepływy płynów przez ośrodki porowate, ogólna postać podstawowych praw fizycznych, problematyka wyznaczania parametrów charakteryzujących ośrodki porowate, prawo Forchheimera i zagadnienie odwrotne, modelowanie przepływów przez ośrodki porowate z wykorzystaniem CFD, główne trendy w modelowaniu przepływów przez ośrodki porowate, autorska koncepcja wieloskalowego modelowania przepływów płynów przez ośrodki porowate.

Grzegorz Pamuła

Problemy multifraktalnego podejścia do opisu układów złożonych

Renata Deja

Techniki skutecznej prezentacji, czyli jak ubrać dobrą treść w atrakcyjną formę

Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić" [Tadeusz Kotarbiński] Wszyscy stajemy czasem przed koniecznością przedstawienia swoich myśli innym ludziom w formie prezentacji. Dziwimy się niejednokrotnie, że nasza genialna idea zderza się z murem niezrozumienia i braku zainteresowania ze strony odbiorców. Jak przekonać innych, wzbudzić zachwyt, wyjaśnić niezrozumiałe? Wiele zależy od talentu i doświadczenia prelegenta, ale istnieją również pewne techniki, dzięki którym skuteczniej dotrzesz do swoich słuchaczy.

Joanna Janczura

Markowskie modele zmieniające stany. Kalibracja i przykłady zastosowań.

dr Janusz Miśkiewicz

Dynamika układów złożonych z opóźnieniami

W ogromnej większości modeli fizycznych przyjmuje się model oddziaływania o nieskończenie szybkim przepływie informacji. W rzeczywistości taki model jest poprawny w bardzo małych układach (czyli większości doświadczeń laboratoryjnych). Jeżeli jednak spojrzeć na problem zachowania się układów o znaczących rozmiarach to czas przekazywania oddziaływania informacji może mieć istotny wpływ na zachowanie układu. Na przykładzie prostych modeli fizycznych przedstawię takie własności jak wyspy śmierci czy obszary stabilności.

prof. Andrzej Pękalski

Prosty model dynamiki roślin jednorocznych

Sebastian Jaroszczuk

Kinematyczny model konczyn gornych czlowieka w 3D systemie analizy ruchu

dr Agnieszka Kowalska-Styczeń

Modelowanie dynamiki zachowań konsumentów na rynkach oligopolistycznych za pomocą automatów komórkowych

Tomasz Gubiec

Modele błądzenia losowego w czasie ciągłym z pamięcią. Zastosowanie do opisu dynamiki rynków finansowych.

Pan Tomasz Gubiec przedstawi wyniki swoich badań, zawartych w rozprawie doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kutnera.

dr Janusz Szwabiński

Nie rób tego w domu... czyli fizyka na małym i dużym ekranie (Seminarium UNESCO)

mgr Piotr Nyczka

Model Sznajdów z antykonformizmem dla MFA oraz <1,2>D

.

mgr Andrzej Jarynowski (Zakład Teorii Układów Złożonych UJ)

Cienka linia między współpracą a zdradą w modelu kolektywnych zachowań społecznych

Seminarium katedry UNESCO

dr Tyll Krueger (Faculty of Physics, Bielefeld University)

Stochastic models for cancer evolution - an overview about recent developments

Cancer is one of the most complex human diseases. In the last decade several mathematical models for cancer genesis have been proposed to study the evolutionary dynamics of cancer on a quantitative level. Still the modeling approaches are at the very beginning and the majority of questions about the initiation and progression of cancer remain unresolved. The talk will give an overview about these developments.

mgr Bartosz Skorupa

Badanie przejść fazowych w dynamice Glaubera dla T = 0

mgr Piotr Nyczka

Spontaniczne reorientacje w modelu spinowym na grafie zupełnym

prof. Anna Dąbrowska (Instytut Filologii Polskiej UWr)

Ekologia języka - języki światowe i zagrożone. Zarys problematyki.

dr Grzegorz Kondrat

Temperatura w modelach wypływu

prof. Piotr Garbaczewski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski)

Anomalna asymptotyka procesów dyfuzji: Tsallis vs Shannon

prof. Witold Kwaśnicki (Instytut Nauk Ekonomicznych UWr)

Przyszłość świata (seminarium Katedry UNESCO)

Przedstawione zostaną prognozy liczby ludności świata, wielkości globalnej produkcji (PKB) oraz dobrobytu (mierzonego wielkością PKB na osobę). Postawione zostanie pytanie o wiarygodność przewidywania ekstrapolacyjnego. W drugiej części zaprezentowane zostaną prognozy odnoszące się do konkurencyjności krajów i regionów świata. W tym kontekście postawione zostanie pytanie czy uzasadnione jest oczekiwanie, że gospodarka chińska zdominuje gospodarkę światową w perspektywie następnych kilku dziesięcioleci.

mgr Maciej Sobczak (CRISIL Irevna Poland Sp. z o.o.)

Symulacje Monte Carlo w finansach

prof. Stanisław Cebrat (Zakład Genomiki UWr)

Fenomenalny superorganizm pszczoły miodnej

Wykład przybliży słuchaczom zaskakujące rozwiązania ewolucyjne, które pozwoliły pszczołom opanować świat. Pszczoły rozmnażają się w bardzo specyficzny, a równocześnie dość niezawodny sposób. Pszczoły żyją krótko, ale w ciągu swojego życia wykonują wiele zawodów i tworzą wręcz fantastyczne społeczeństwo. Potrafią porozumiewać się nie tylko między sobą, ale również z roślinami, z których wiele jest od nich całkowicie zależnych. Pszczoła miodna uważana jest za trzeci gatunek o najwyższym znaczeniu ekonomicznym dla człowieka. Wykład poprowadzi genetyk zafascynowany tym co widzi w ulu, chociaż trudno powiedzieć, że jest pszczelarzem. SEMINARIUM KATEDRY UNESCO

prof. Henryk Kudela (PWr)

Badanie i symulacja numeryczna zjawisk hydrodynamiki metodami cząstek wirowych

dr hab. inż. Paweł Machnikowski (IF PWr)

Ładunki i spiny w nanostrukturach półprzewodnikowych: dynamika układu otwartego

mgr Sebastian Szkoda

Model FHP w modelowaniu przepływów, oraz możliwość jego przyspieszenia przez wykorzystanie technologii NVIDIA CUDA

dr Maciej Matyka

Struktura powierzchni ośrodka porowatego

dr Janusz Szwabiński

Informatyczne gniazdko, czyli informatyka biznesowa okiem fizyka

seminarium katedry UNESCO

dr Jerzy Cisło

Dynamika w modelu Isinga według Glaubera

Seminarium organizacyjne

dr Dariusz Grech

Poszukiwania sygnałów w szumach z zastosowaniem technik metod detrendyzacyjnych i macierzy losowych

Els Heinsalu z National Institute of Chemical Physics and Biophysics (Tallinn, Estonia)

Birth, death, and diffusion

Simple models where the particles move in space and undergo reproduction and death will be discussed. These models are inspired by population biology (individual based models), but can be used to investigate also other problems in different fields such as condensed matter physics, chemical kinetics, or sociology (agent based models).

mgr Bartosz Skorupa

Typy aktualizacji w jednowymiarowym układzie spinów Isinga z dynamiką Glaubera dla T=0

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

Przejście fazowe w jednowymiarowym układzie spinów Isinga z dynamiką Glaubera dla T=0

dr Arkadiusz Błaut

Opis czarnej dziury w Ogólnej Teorii Względności

prof. David Blaschke

Phase transitions in strongly interacting many-particle systems

The aim of the seminar is to explain on the one hand what is the specifics of the exploration of phases of strongly interacting matter and to describe some of the methods, models and results and on the other hand to keep the presentation general enough that some analogies to other many-particle systems may be drawn. I will discuss recent applications to matter under extreme conditions in heavy-ion collisions and in the cores of compact stars.

dr Mateusz Machaj (Katedra Ekonomii i Zarzadzania, Uniwersytet Przyrodniczy)

Świat bez banków centralnych

mgr Piotr Nyczka

Parowanie rodzaju ludzkiego - pierwsze wyniki (seminarium robocze)

prof. Stanisław Cebrat (Zakład Genomiki UWr.)

Ewolucja genomów w zmieniającym się środowisku

prof. W. Kwaśnicki (Instytut Nauk Ekonomicznych UWr.)

Amalteiści i neomaltuzjanie - nie kończący się spór, 'nie koncząca się opowieść'

Jaka przyszłość czeka ludzkość? Czy mamy się czego bać? Kto miał rację przewidując przyszłość kilkadziesiąt lat temu?

Marcin Matuszak

Zastosowanie modelu Helbinga w symulacji ewakuacji

dr Agata Gąsiorowska (Instytut Organizacji i Zarządzania P.Wr.)

Ludzie i pieniądze. Miłość, nienawiść czy racjonalność?

Ekonomiści zakładają instrumentalny charakter pieniędzy, jednak teza ta nie potwierdza się w badaniach prowadzonych w ramach psychologii ekonomicznej. Ludzie często charakteryzują się emocjonalnym podejściem do pieniędzy, i w aspekcie tym wystepują duże rożnice indywidualne. W wystąpieniu zostanie zaprezentowana metoda do pomiaru postaw wobec pieniędzy stworzona zgodnie ze standardami APA, oraz badania z wykorzystaniem postaw wobec pieniędzy jako moderatorów zależności pomiędzy innymi zmiennymi.

mgr Bartosz Skorupa

Sieci pokarmowe (seminarium robocze)

dr Barbara Łydżba-Kopczyńska z Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Chemii UWr.

Świat wewnętrzny obrazu - zastosowanie metod fizyko-chemicznych w badaniu materiałów malarskich

Seminarium sprawozdawcze doktorantów

dr Janusz Miśkiewicz

Granice globalizacji

dr Krzysztof Pawlikowski

Wpływ obcięcia zasięgu oddziaływania na struktury powierzchniowe w modelu z oddziaływaniem typu kulombowskiego (seminarium robocze)

Seminarium sprawozdawcze

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

Co ma fizyka do socjologii? - sztuka w trzech aktach

Ryszard Piasecki (Uniwersytet Opolski)

Uniwersalna w zastosowaniach entropowa miara niejednorodności odcieni szarości

prof. Arzhang Khalili (Bremen)

Hydrodynamic Modeling at Fluid-porous Interfaces

Transport processes at fluid-porous interfaces play a major role in many technical applications (interface problems) and natural problems (exchange processes at the seabed). These complex problems can be solved with numerical methods only. In this presentation, we discuss the possibility of modeling interfacial physical phenomena without the knowledge of the interfacial boundary conditions. Several examples with experimental verifications will be shown as well.

prof. S. Cebrat (Instytut Mikrobiologii U.Wr.)

Zapłodnienie in vitro

dr W. Gańcza, dr B.Pabjan (Instytut Socjologii U.Wr.)

Model organizacji ruchu na placu Grunwaldzkim

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

Self-organized criticality - catastrophes from physicist's point of view

dr W. Gańcza, dr B.Pabjan (Instytut Socjologii U.Wr.)

Czy można uniknąć korków ulicznych?

prof. D. Stauffer (Kolonia)

Computer simulation of competition between languages

prof. Andreas Schadschneider (Kolonia)

Modelling of traffic flow

dr G. Antczak (IFD)

Atomowy mechanizm dyfuzji powierzchniowej

prof. A. Jezierski (Wydział Chemii U.Wr.)

O samoorganizacji słów kilka

dr A. Krupski (IFD)

Badanie adsorpcji Fe i Cu-ftalocyjaniny na powierzchni Al2O3/Ni3Al (111): STM/STS

prof. S. Cebrat

Nielosowe procesy mutacji i rekombinacji w procesie ewolucji

Peter Kolski (Berlin)

Evolution of spiral and scroll waves

dr J. Szwabiński

Symulacje komputerowe dla zwykłych śmiertelników

prof. Witold Kwaśnicki (Inst. Nauk Ekon. U.Wr.)

Analiza wymiarowa czyli rachunek mian w ekonomii

Fizycy rozwijając swoje teorie dbają o to by występowała zgodność wymiarów (mian, jednostek) we wszystkich równaniach (wzorach) przez nich używanych. Jest to w dużym stopniu wymóg metodologicznej spójności i zgodności teorii (modelu). Wydaje się, że w coraz to bardziej sformalizowanej analizie ekonomicznej wymóg zgodności mian nie jest stosowany, a nawet można powiedzieć więcej, ekonomiści zdają się nie być świadomi tego wymogu. Seminarium będzie raczej próbą postawienia problemu niż próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie czy wymóg ten jest potrzebny w analizie ekonomicznej. Interesującym byłoby też podyskutowanie na ile problem ten, dostrzegany przez niektórych ekonomistów, jest problemem w innych naukach społecznych?

Piotr Nyczka

Jedna baba drugiej babie, czyli o pewnym ciekawym modelu socjofizycznym