Aktualności
Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwertsytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF

Konkurs na stanowisko adiunkta w grancie OPUS-17 #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w grancie OPUS-17.

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf)

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki StatystycznejPostdoc position #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwertsytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF

Konkurs na stanowisko referenta w sekretariacie IFT #

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej (umowa na okres zastępstwa). Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 roku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy językowe oraz z programów MS Office organizowane przez Uniwersytet Wrocławski)
 • szkolenia zagraniczne w ramach projektu Erasmus dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Dalsze szczegóły w witrynie UWr.

Konkurs na stanowisko naukowo-badawcze #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-badawczy) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkursy na dwa stanowiska adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkursy na dwa stanowiska adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkursy na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).


 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Stypendium w projekcie NCN OPUS - ST #

Instytut Fizyki Teoretycznej ogasza konkurs na dwa stanowiska student - stypendysta w ramach projektu NCN OPUS.

Termin składania ofert: 21 września 2018 roku, godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 września 2018 roku.

Więcej informacji

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego #

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Oferta pracy #

Konkurs na stanowisko naukowo-dydaktyczne adiunkta
w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego.

--> informacje szczegółowe 

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta w projekcie NCN OPUS #

Instytuyt Fizyki Teoretycznej organizuje otwarty konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach realizacji projektu NCN OPUS pt. " Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin". Udział w projekcie odbywać się bedzie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gość Instytutu #

W dniach 2 - 5.10.2016 r. gościem Instytutu będzie profesor Ryszard Kerner z Université Pierre et Marie Curie w Paryżu. Profesor Kerner przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego w ramach współpracy naukowej w grancie NCN. 3 października 2016 r. wygłosi referat na seminarium  Zakładu Teorii Oddziaływań Fundamentalnych i Grawitacji Kwantowej.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko adiunkta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

w specjalności:

  

 • fizyka matematyczna
 • matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji
 • korelacje kwantowe w układach złożonych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 28 lutego 2019 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·         Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie przedmiotów matematycznych, mechaniki kwantowej i programowania w językach C++ oraz Python.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych

       i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Konkurs na stanowisko asystenta #

 

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko asystenta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego

w specjalności: 

 * Informatyka stosowana / modelowanie komputerowe

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i posiada tytuł zawodowy magistra.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 30.09.2017 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT, w tym w językach Python i C++

·         Kandydat powinien posiadać dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub modelowania komputerowego. 

Preferowani będą kandydaci posiadający

·         doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych;

·         stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z wyżej wymienionych specjalności

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Gość Instytutu #

W dniach 01 - 31.08 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Andrey RADZHABOV  z Institute for System Dynamics Control Theory SB RAS, Irkutsk, Rosja. Dr Radzhabov  w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN MAESTRO.

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZFN #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

 • symulacje Monte Carlo w fizyce wysokich energii
 • fenomenologiczne badanie własności cząstek elementarnych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·        Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·        Kandydat powinien posiadać doświadczenie we współpracy z grupami eksperymentalnymi prowadzącymi badania własności cząstek elementarnych.

·     Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie programów użytkowych, symulacji komputerowych, programowania w językach C++ oraz Python.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                         zobacz więcej

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZTMSiFS #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalnościach:

·         teoria kwantowych przejść fazowych i kwantowych punktów krytycznych w nadprzewodnikach i cieczach kwantowych

·         programowanie w różnych językach

·         metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·    Kandydat przystępujący do konkursu powinien wykazać się udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w dziedzinie kwantowej fizyki statystycznej/kwantowej teorii materii skondensowanej. 

·       Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim na kierunku  Fizyka w zakresie fizyki statystycznej i teorii materii skondensowanej oraz na kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe w zakresie języków programowania i metod komputerowych fizyki.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                               zobacz więcej

Gość Instytutu #

W dniach 21 - 23.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Manuel Kraemer   z Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor Kraemer   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN OPUS 8.

Gość Instytutu #

W dniach 04 - 24.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valerij N. TOLSTOY  z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego, Rosja. Profesor Tolstoy    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzy Lukierskim,  w ramach grantu NCN..

Gość Instytutu #

W dniach 29.03. - 17.04.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Yuriy KARPENKO z INFN University of Florence, Włochy. Doktor Karpenko    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN  Maestro.

Gość Instytutu #

W dniach 11 - 22.04.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Ciprian SPOREA z West University of Timisoara, Rumunia. Doktor Sporea   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem,  w ramach grantu NCN 4720/PB/14.

Gość Instytutu #

W dniach 15 - 18.03.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. dr hab. Marek Szydłowski z Uniwersyteteu Jagiellońskiego. Profesor Szydłowski   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. dr. hab. Zbigniewem Habą i mgr Anetą Wojnar w ramach grantu NCN.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalnościach:

 

 

 • zastosowanie metod fizyki statystycznej i teorii przejść fazowych w analizie i modelowaniu różnorodnych układów złożonych (w szczególności układów biologicznych i społecznych)
 • metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Termin składania dokumentów: 31 marzec 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 kwietnia 2016 r.

                                                                                                             więcej informacji

Prof. Yudai Suwa gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej #

W dniach 24 - 27 lutego 2016 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. Yudai Suwa z Kyoto University i Max-Planck Institute for Astrophysics w Garching,  w ramach współpracy naukowej z prof. T. Fischerem.

Prof. Y. Suwa jest referentem na najbliższym seminarium Instytutu w dniu 26.02.2016 r., tytuł referatu: "From supernovae to neutron stars".

Goście Instytut Fizyki Teoretycznej #

W styczniu  2016 roku gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

1. profesor Stanislaw Smolyansky z Saratov State University, Rosja,   w dniach 28.01 - 6.02.2016 r. w ramach współpracy naukowej  z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w projekcie NCN OPUS 8,

2. dr Juan Miguel Torres Rincon z SUBATECH Nantes, Francja, w dniach 25 - 30.01.2016 r.  w ramach współpracy naukowej z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w projekcie NCN MAESTRO,

3. prof. dr hab. Marek Szydłowski z  Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w  dniach 29 - 30.01.2016 . w ramach wspólpracy naukowej z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem w projekcie NCN OPUS 5.

Gość Instytutu #

W dniach  3 - 4.12.2015 r.  gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Viktor BEGUN z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie swojego pobytu dr  Begun  będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu MAESTRO.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IFT #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalności: kwantowa teoria materii skondensowanej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, ponadto uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych oraz legitymują się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą z zakresu fizyki teoretycznej o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w specjalności kwantowa teoria materii skondensowanej. Preferowane kierunki badań: kwantowe przemiany fazowe i zjawiska krytyczne, nadprzewodnictwo, ultraschłodzone gazy kwantowe, ciecze kwantowe. Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i angielskim.

                                                                                                                                      zobacz więcej

Gość Instytutu #

W dniach 25 - 28.10.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor  Michele Arzano z Uniwersytetu La Sapienza, Rzym, Włochy. Profesor Arzano   w czasie swego pobytu  będzie kontyuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 31.08 -  14.09.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł z Uniwersytetu w Turynie, Włochy. Doktor Pachoł w czasie swego pobytu  będzie kontyuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem.

Gość Instytutu #

W dniach 7 - 11.09.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Peter STICHEL z Uniwersytetu w Bielefeld, Niemcy. Profesor Stichel w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim w ramach grantu  NCN 4791/PB/IFT/15

Gość Instytutu #

W dniach 17 - 20.08.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr David Alvarez z ZIBJ Dubna, Rosja .Dr Alvarez w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu MAESTRO.

Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UWr ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego Instytutu Fizyki Teoretycznej (etat naukowo-dydaktyczny)

Kandydat wyłoniony w konkursie będzie brał udział w współtworzeniu nowoczesnego kierunku studiów, pracować w młodym dynamicznym zespole. Do obowiązków pracownika należeć będzie również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien posiadać:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT
 • dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub metod obliczeniowych
 • biegłość w posługiwaniu się językiem polskim i angielskim

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych i/lub programowaniu gier
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych
 • doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań lub współpracy z przemysłem
 • stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z powyższych specjalności
 • tytuł zawodowy inżyniera

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2015 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pokój 404.

                                                                              Więcej szczegółów ....

Posiedzenie Rady Wydziału #

W dniu 22 września 2015 r. odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału Fizyki i Astronomii.

Gość Instytutu #

W dniach 29.06  - 8.07.2015 r.  gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor M. SIVAKUMAR Uniwersytetu w Hyderabad, Indie. Profesor Sivakumar  w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim w ramach grantu 4791/PB/IFT/15.

Gość Instytutu #

W dniach 11 - 13.06.2015 r.  gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof.dr. Paweł DANIELEWICZ z Michigan State University, USA. Profesor Danielewicz w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN OPUS 7.

Obrona pracy doktorskiej mgr Rafała Łastowieckiego #

Dnia 16 czerwca 2015r. o godz.14.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Rafała Łastowieckiego

 pt.: Nambu–Jona–Lasinio quark matter modeling for neutron stars physics.

Promotor :

prof. dr hab. David Blaschke - UWr

Recenzenci :

prof. dr hab. Paweł Haensel – CAMK-PAN W-wa

dr hab. Dariusz Prorok - UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Gość Instytutu #

W dniach 01 - 15.06.2015 r.  i  20 - 28.06.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr. David Alvarez z ZIBJ Dubna, Rosja .Dr Alvarez w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN OPUS 7.

Gość Instytutu #

W dniach 30.06  - 04.07.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Michele ARZANO z Universita La Sapienza, Rzym, Włochy . Profesor Arzano w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 25 - 29.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Emanuele ALESCI  z Uniwersztetu Warsyawskiego. Dr Alesci i w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 18 - 21.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Daniele PRANZETTI z Erlangen-Nurberg University, Niemcy. Profesor Pranzetti w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Neutrin #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

  * Badanie oddziaływań leptonów z hadronami i jądrami atomowymi w zakresie energii od kilkuset MeV do kilkuset GeV. 

                                                                                                               zobacz więcej...

Gość Instytutu #

W dniach 23 - 24.04.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr. Craig HEINKE z  University of Alberta, Kanada.

W czasie swojego pobytu dr. Heinke będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach projektu NCN Opus 8. 

GośćInstytutu #

W dniach 15 - 18 kwietnia 2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Gerd ROEPKE z Uniwersytetu w Rostoku,  Niemcy.

W czasie swojego pobytu prof.Roepke będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke  w ramach projektu NCN OPUS 7.

Gość Instytutu #

W dniach 17 - 21.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Daniele Pranzetti z Erlangen-Nurberg University, Niemcy.

W czasie swojego pobytu prof. Pranzetti będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 14.04 - 08.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valeriy N. Tolstoy  z Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Rosja. 

W czasie swojego pobytu prof. Tolstoy będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.

Goście Instytutu #

W marcu i kwietniu 2015 r. gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

 1. Dr Hovik Grigoryan z ZIBJ Dubna, Rosja - od 15.03 do 27.04.2015 r.

 2. Prof. Dr Dmitry Voskresensky z MEPhI Moskwa, Rosja - od 11.04 do 22.04.2015 r.

 3. Dr Matthias Hempel z Basel University, Szwajcaria - od 12.04 do 17.04.2015 r.

 4. Dr Stefan Typel z GSI Darmstadt, Niemcy - od 21.04 do 25.04.2015 r.

W czasie swojego pobytu będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr hab. Davidem Blaschke w ramach projektu NCN OPUS Obserwacje gwiazd zwartych a struktura ich rdzenia.

34. Sympozjum Maksa Borna #

W dniach 10  - 12 kwietnia 2015 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje 34. Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Stringtheory.pl/2015:

Goście Instytutu #

W marcu i kwietniu 2015 r. gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

 1. Dr Olaf Kaczmarek z University of Bielefeld, Niemcy - od 02.03 do 06.03 2015 r.
 2. Dr Jens Berdermann z German Aerospace Neustrelitz, Niemcy - od 06.03 do 09.03.2015 r.
 3. Prof. Dr Dietmar Ebert z Humboldt University Berlin, Niemcy - od 08.03 do 15.03.2015 r.
 4. Dr Andrey Radzhabov z Institute RAS Irkutsk, Rosja - od 09.03 do 10.04.2015 r.

W czasie swojego pobytu będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr hab. Davidem Blaschke w ramach projektu NCN MAESTRO Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowej oraz z pracownikami Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych.

Gość Instytutu #

W dniach 17 – 20 lutego 2015 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Chihiro Sasaki z Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), Niemcy.

W czasie swojego pobytu dr Sasaki będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Krzysztofem Redlichem w ramach projektu NCN MAESTRO  Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii hadronowej.

Gość Instytutu #

W dniach 15 - 25 lutego  2015 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof.  Antonino Marciano z Fudan University, Szanghaj, Chiny.

W czasie swojego pobytu prof. Marciano będzie kontynuować współpracę naukową z wykonawcami projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 8 - 13 marca  2015 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Daniele Pranzetti z Institute for Quantum Gravity, University of Erlangen-Nurnberg, Niemcy.

W czasie swojego pobytu dr Pranzatti będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem oraz wykonawcami projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 2 - 13.02.2015 roku gościem Instytutu będzie profesor  Anatoly Panferov z  Saratowskiego Uniwersytetu Państwowego.  W czasie swego pobytu prof.Panferov będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Daniela Niewieczerzała #

 

Dnia 3 lutego 2015 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                             mgr. Daniela Niewieczerzała

 

 pt.: Symulacja obrazów mikroskopii jonowej i jej zastosowanie do ostrzy wolframowych pokrytych fasetkami.

 

Promotor : dr hab. Czesław Oleksy, prof. UWr - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci :

         dr hab. Mirosław Dudek, prof.UZ - Instytut Fizyki UZ

         dr hab. Robert Bryl - Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

streszczenie, recenzja - dr R.Bryl, recenzja - dr M.Dudek

Gość Instytutu #

W dniach 22 listopada - 3 grudnia 2014 r. gośćmi Instytutu będą profesor Kenji Morita z Yukawa Institute in Kyoto, Japonia i profesor Chihiro Sasaki z Frankfurt Institute for Advanced Studies, Niemcy. W czasie swojego pobytu będą oni kontynuowali współpracę naukową z profesorem Krzysztofem Redlichem oraz doktorem Pok Man Lo w ramach projektu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki p.t.: "Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii hadronowej".

Gość Instytutu #

W dniach 23 - 29 listopada 2014 roku gościem Instytutu będzie pani Monireh Kabirnezhad z Iranu. W czasie swojego pobytu będzie kontynuowała współpracę naukową z prof. dr hab. Janem Sobczykiem w ramach projektu badawczego T2K.

Gość Instytutu #

W dniach 13 - 16 listopada 2014 roku gościem Instytutu będzie profesor  Paolo CASTORINA z Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universita di Catania, Włochy.  W czasie swego pobytu prof. Castorina będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Krzysztofem Redlichem i prof. dr. hab. Ludwikiem Turko w ramach projektu   MAESTRO  Narodowego Centrum Nauki p.t. "Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii hadronowej".

 

Gość Instytutu #

 

W dniach 4 - 8.11.2014 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Michele Arzano z Universita di Roma la Sapienza, Włochy. W czasie swojego pobytu dr Arzano będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem oraz wykonawcami projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Goście Instytutu #

W październiku i listopadzie 2014 r. gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

 1. Aleksandra FRIESEN  z ZIBJ Dubna, Rosja - od 19.10 do 31.10.2014 r.
 2. dr David Edwin ALVAREZ CASTILLO  z ZIBJ Dubna, Rosja - od 15.10 do 30.11.2014 r.
Dr Alvarez Castillo i A. Friesen będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr hab. Davidem Blaschke
w ramach grantu NCN "Maestro" oraz BOGOLIUBOV-INFELD Programme.
Seminarium Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych #

18.09.2014 r. czwartek, godz. 13:30 sala 422

  Hong-Bo Deng (GSI, Bejing University)

Strong and EM decays of light and heavy-light meson in the effective chiral NJL model

Methods of calculations of transitions amplitudes for strong and electromagnetic decays of mesons within effective NJL model will be presented.

Gość Instytutu #

W dniach 10 - 21 sierpnia 2014 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Taras KROKHMALSKII z Instytutu Fizyki  Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalskii przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego, prof. UWr i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej.

Goście Instytutu #
W dniach 17 - 18 lipca 2014 r. gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą profesor Nicolas STONE 
i dr Jirina STONE z University of Tennessee at Knoxwille, USA. Profesor Stone i dr Stone w czasie
swojego pobytu będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke
w ramach grantu NCN "Maestro".
Gość Instytutu #
W dniach 14 - 19 lipca 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Mark Alexander 
KALTEBORN
z University of Tennessee at Knoxwille, USA. Profesor Kalteborn w czasie swojego pobytu
będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN "Maestro".

Gość Instytutu #
W dniach 06 -13.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Valentina G. M. Puletti 
z Science Institute, University of Iceland. Dr Valentina G. M. Puletti w czasie swojego pobytu wygłosi dwa wykłady "Introduction to AdS/CFT and its symmetries" w czwartek 10.07.2014, godz 16:00-18:00
w sali 422 oraz "The AdS5 x S5 superstring and its deformations" w piatek 11.07.2014, godz. 14:00-16:00,
w sali 422. Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility
Projects in Higher Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).
33 Sympozjum Maxa Borna #

W dniach 6 - 10 lipca 2014 roku organizowane jest przez Instytut Fizyki Teoretycznej 33 Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum:  Noncommutative geometry, quantum symmetries and quantum gravity

Gość Instytutu #

W dniach 1 - 30 lipca 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie doktor Kenji MORITA
z Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), Niemcy oraz z Yukawa Institute for Theoretical Physics,
Japonia. Doktor Morita w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z Profesorem
Krzysztofem Redlichem w ramach grantu MAESTRO.
Gość Instytutu #

W dniach 3 - 18.07.2014 r. gościem Instytutu jest dr  Sanjin BENIC z University of Zagreb, Croatia. W czasie swego pobytu dr Benic będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach projektu "NewComStar" i grantu NCN "Maestro".

 
Gość Instytutu #
W dniach 28.06-16.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł 
z Science Institute, University of Iceland. Dr Pachoł w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. UWr oraz prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.
Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility Projects in Higher
Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).
Gość Instytutu #
W dniach 3 - 16.06 oraz 28.06-16.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł 
z Science Institute, University of Iceland. Dr Pachoł w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. UWr oraz prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.
Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility Projects in Higher
Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).
Gość Instytutu #

W dniach 5 - 7 czerwca 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Chihiro SASAKI  z Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), Niemcy. Profesor Sasaki w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z członkami Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych.

Gośc Instytutu #

W dniach 31.05 – 2.06.2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Pavel Stovicek z Czeskiej Wyższej Uczelni Technicznej w Pradze. Profesor Pavel Stovicek w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem.

Gość Instytutu #

W dniach 3 - 7.03.2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Maria Grazia BERNARDINI z INAF, Włochy. Dr Bernardini w czasie swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem.

Gość Instytutu #
W dniach 25.02 - 18.03.2014 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Sergey Fedoruk 
z Bogolubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute of Nuclear Research, Rosja. W czasie
swojego pobytu będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.

Sesja dedykowana profesorowi Ludwikowi Turce #

 

W najbliższy poniedziałek 17 lutego 2014 roku w ramach Warsztatów HECOLS połączonych z 32. Sympozjum Maksa Borna odbędzie się specjalna sesja dedykowana prof. dr. hab. Ludwikowi Turce z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin, początek sesji o godz. 14:00.

Sesję tę uświetnią swoją obecnością: prorektor d/s badań naukowych i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Adam Jezierski, oraz dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii, prof. dr hab. Antoni Ciszewski.

Krótkie wystąpienie poświęcone Jubilatowi będą mieli: dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej, dr  hab. Janusz Jędrzejewski, oraz nauczyciel akademicki i promotor rozprawy doktorskiej prof. Ludwika Turki, prof. dr hab. Jerzy Lukierski.

 

Warsztaty HECOLS i 32. Sympozjum Maksa Borna #

W dniach 17-19 lutego 2014 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje Warsztaty HECOLS i 32. Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Three days of phase transitions in compact stars, heavy-ion collisions and supernovae.

Gość Instytutu #

W dniach 26.01 - 16.02.2014 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valerij N. Tolstoy z Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Rosja. Profesor Tolstoy w czasie swojego pobytu będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 #

1.      Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych przez płatnika  (Uniwersytet Wrocławski)

Pracownicy, którzy chcą aby rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 dokonał za nich Uniwersytet Wrocławski proszeni są o złożenie druku PIT-12 w Dziale Płac w terminie do 10.01.2014 r.

2.      Wykonanie w ramach stosunku pracy czynności objętych prawem autorskim.

Pracownicy uczelni  w terminie do dnia 10.01.2014 r, proszeni są o złożenie oświadczenia potwierdzającego wykonanie w roku 2013 powyższych czynności.

W razie niejasności, wyjaśnień udzielają pracownicy Działu Płac.

Tel. 3752257, 3572681, 3752624

Oświadczenia proszę składać w Sekretariacie  do 31 grudnia 2013 r.

Czynności objęte ochroną prawa autorskiego stanowią 85% kwoty rocznej wynagrodzenia zasadniczego.

Wyjazdy w ramach programy ERASMUS #

Zapraszamy doktorantów i studentów zainteresowanych wyjazdami na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu LLP-ERASMUS na wydziałowe zebranie informacyjne, które odbędzie się 11 grudnia 2013 roku  o godz. 14:00 w sali 422.

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

Gość Instytutu #

W dniach 7 - 18 grudnia 2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Taras KROKHMALSKII z Instytutu Teorii Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalskii przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego, prof. UWr i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej.

Gośc Instytutu #
W dniach 20.11 do 20.12.2013 gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest dr Anna Pachoł z University 
of Iceland w Reykjaviku. W czasie swojego pobytu dr Pachol będzie kontynuowała współpracę naukową
z dr. hab. Andrzejem Borowcem,prof. UWr oraz prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim w ramach projektu
badawczego NCN "Deformacje kwantowe, geometrie nieprzemienne i deformacje modeli dynamicznych".
Gość Instytutu #

W dniach 21.10 -3.11.2013 gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest profesor Volodymir TKACHUK z Uniwersytetu Lwowskiego. Profesor Tkachuk jest współpracownikiem naukowym dr. hab. Andrzeja Frydryszaka.

Gość Instytutu #

W dniach 3 - 6.11.2013 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej  będzie  dr Sandipan SENGUPTA z RRI Bangalore, India. W czasie swojego pobytu dr Sengupta będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach projektu badawczego MAESTRO -  „Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenemenologia kwantowej grawitacji”.

 

Tydzień Otwartego Dostępu #

W dniach 21 - 27 października 2013 r. ma miejsce kolejna edycja Tygodnia Otwartego Dostępu (Open Access Week).

Tydzień Otwartej Nauki "Open Access Week (OAW) "; jest wydarzeniem globalnym. W tym roku mamy 7 jego edycję. Zadaniem imprez organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji, który staje się powoli normą w świecie. Tegoroczny temat przewodni tygodnia brzmi: Open Access: redefinicja wzrostu

Więcej informacji można znaleźć w serwisie BUWR pod adresem: http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/open-access

Spotkanie robocze eksperymentu NA61/SHINE #

W dniach 7-11 października gościmy robocze spotkanie międzynarodowej kolaboracji NA61/SHINE – prowadzonego w CERNie eksperymentu dotyczącego ultra relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. Celem eksperymentu jest badanie własności krytycznych gęstej materii hadronowej w obszarze oczekiwanego przejścia fazowego do plazmy kwarkowo-gluonowej – pramaterii, która ukształtowała nasz Wszechświat w okresie Wielkiego Wybuchu. Nasz wydział, poprzez oba instytuty fizyki – Fizyki Teoretycznej i Fizyki Doświadczalnej – jest jednym z 32 instytucjonalnych uczestników z 14 krajów eksperymentu NA61/SHINE.

Spotkanie robocze eksperymentu NA61/SHINE #

W dniach 7-11 października gościmy robocze spotkanie międzynarodowej kolaboracji NA61/SHINE – prowadzonego w CERNie eksperymentu dotyczącego ultra relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. Celem eksperymentu jest badanie własności krytycznych gęstej materii hadronowej w obszarze oczekiwanego przejścia fazowego do plazmy kwarkowo-gluonowej – pramaterii, która ukształtowała nasz Wszechświat w okresie Wielkiego Wybuchu. Nasz wydział, poprzez oba instytuty fizyki – Fizyki Teoretycznej i Fizyki Doświadczalnej – jest jednym z 32 instytucjonalnych uczestników z 14 krajów eksperymentu NA61/SHINE.

 

Gość Instytutu #

W dniach 7- 20.10.2013 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej  jest  dr Olaf Dreyer z Università di Roma La Sapienza, Włochy. W czasie swojego pobytu dr Dreyer będzie kontynuował współpracę naukową  z prof.dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem oraz wykonawcami projektu badawczego „Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenemenologia kwantowej grawitacji”.

Gość Instytutu #

W dniach 1 - 4 października 2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest dr Arnaud CUISSET z Laboratory of Physical Chemistry of the Atmosphere, Physics Department, University of Littoral Cote d'Opale, Dunkierka, Francja.  2 października 2013 roku dr Cuisset wygłosi wykład na Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej pt." Gas phase Far-Infrared high-resolution spectroscopy of DMSO: an unusual rotational behaviour revealed by the AILES beamline".

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Żmudy #

ZAWIADOMIENIE

Dnia 30 września 2013 r. o godz. 9:00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Jakuba Żmudy

pt.:Consistent Many-Body Models of Lepton-Nucleus Scattering in the Energy Range Between 500 and 1200 MeV

Promotor: prof.dr hab. Jan Sobczyk - Instytut Fizyki Teoretycznej,UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. David Blaschke - Instytut Fizyki Teoretycznej, UWr

prof.dr hab. Marek Zrałek - Instytut Fizyki, US

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu

Obrona pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Pamuły #

Dnia 27 września 2013 r. o godz. 12:30 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Grzegorza Pamuły

pt.: "Multifraktalne tło skończonych sygnałów perzystentnych oraz ich transformacji nieliniowych wraz z zastosowaniami interdyscyplinarnymi"

Promotor: dr hab. Dariusz Grech - Instytut Fizyki Teoretycznej,UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. Ryszard Kutner - Instytut Fizyki Doświadczalnej, UW

dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW - Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu

Workshop poświęcony klasycznej i kwantowej grawitacji w trzech wymiarach. #

W dniach 19 - 23.08.2013 roku w Instytucie Fizyki Teoretycznej  odbędzie się workshop poświęcony klasycznej i kwantowej grawitacji w trzech wymiarach. Organizatorem workshopu jest prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman.

Gośćmi workshopu będą:

Michele Arzano z Rzymu,

Bernd Schroers z Edynburga,

Catherine Meusburger z Erlangen

Prince Osei z Ghany.

Chociaż workshop będzie miał charakter techniczny, w jego ramach odbywać się wykłady przeglądowe, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani.

Rozpoczęcie 19 sierpnia 2013 r. o godz. 16:00 sala 422,  od wykładu Bernda Schroersa na temat samodualizacji (patrz arXiv:1307.6485).

Program workshopu i terminy pozostałych wykładów zostaną ustalone po pierwszym wykładzie.

 

Goście Instytutu #

W sierpniu i wrześniu 2013 roku gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

W ramach projektu MAESTRO

 1. Dr. Aleksandr Dubinin z Saratov State University, Rosja:  1.08- 30.09.2013
 2.  Prof. Dmitry Voskresensky z MEPhI Moscow, Rosja:   2 – 27.08.2013
 3.  Dr Hovik Grigorian  z Yerevan State University, Armenia: 2 – 20.08.2013
 4.  Dr Nobutoshi Yasutake z  Chiba University, Japonia: 24.08 – 11.09.2013
 5. Dr Takahiro Sasaki, Kyushu University, Japonia: 24.08 – 11.09.2013

W ramach BOGOLIUBOV-INFELD Programme

 1.   Dr Aleksander Ayriyan  z  JINR Dubna, Rosja: 2 – 20.08.2013
 2.  Dr David Edwin Alvarez Castillo z JINR Dubna, Rosja:12.08 – 11.09.2013

Goście zostali zaproszeni przez prof. dr. hab. Davida Blaschke  w celu kontynuacji współpracy naukowej w ramach wyżej wymienionych projektów.

Biblioteka UWr nieczynna #
Od 15 lipca do 31 sierpnia 2013 roku Biblioteka Uniwersytecka (agendy przy ul. K. Szajnochy) będzie nieczynna z powodu przeprowadzki serwerowni komputerowej do nowego gmachu Biblioteki. Zawiadamiamy, że w wyżej podanym terminie nie będzie możliwe rozliczanie Użytkowników ze zobowiązań wobec Biblioteki i podbijanie kart obiegowych. Dotyczy to studentów i pracowników wszystkich uczelni wrocławskich.
W ww. okresie nie będzie także działała witryna internetowa Biblioteki oraz niemożliwy stanie się dostęp do serwisów informacyjnych i usługowych, które są tą drogą udostępniane.

zobacz więcej...

Obrona pracy doktorskiej #

Dnia 28 czerwca 2013 r. o godz.12:00.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Jakuba Jankowskiego pt: "A Holographic Perspective on Strongly Interacting Matter Properties at Finite Temperatures and Densities"Promotor:dr hab. Michał Spaliński, prof.UwB- Wydział Fizyki UwB Narodowe Centrum Badań Jądrowych .

Promotor pomocniczy:
dr Michał P. Heller – Universiteit van Amsterdam Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald Janik - Instytut Fizyki UJ
2. prof. dr hab. Zygmunt Lalak - Instytut Fizyki Teoretycznej UW

Praca doktorska mgr. Jakuba Jankowskiego jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki
Streszczenie pracy wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr : www.ift.uni.wroc.pl.

streszczenie, recenzja - prof. Janik, recenzja - prof. Lalak

Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 25 czerwca 2013 r. o godz.12:30.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy

pt: "Quantum Mechanical Model for Quarkonium Production In Heavy Ion Collisions "


Promotor: Prof.dr hab. David Blaschke - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci:
1. prof.dr Gerd Röpke - Institut für Physik Universität Rostock
2. dr hab. Dariusz Prorok - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Praca doktorska mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.
Gość Instytutu #
W dniach 11 - 14.02.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Emanuele ALESCI z Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Alesci podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem i wykonawcami projektu badawczego "Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji"
Gość Wydziału #
W dniach 08.-15.06. 2013 roku gościem naszego Wydziału będzie profesor Isabel LOPEZ z Uniwersytetu w Coimbrze (Portugalia). Wizyta jest w ramach programu LLP-Erasmus. Profesor Lopez wygłosi wykłady dla studentów i pracowników Wydziału Fizyki i Astronomii.

Wykłady dla fizyki medycznej odbędą się 10.06 i 11.06.2013 roku w sali 119 o godz.13.15.
Seminarium "Searching for Dark Matter with LUX" odbedzie się w środę 12.06.2013 roku o godz. 15.15 w sali 422.
Więcej informacji na temat projektu LUX, instytucji biorących udział w badaniach oraz artykuł w Los Angeles Times na temat LUX.

zobacz więcej...

Gość Instytutu #
W dniach 5 - 8.06.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor T.R. GOVINDARAJAN z Mathscience Institute w Chennai (przedtem Madras), obecnie w Max-Planck Institut für Gravitationsphysik (Albert Einstein Institut) w Poczdamie k/ Berlina. Profesor T.R. Govindarajan przyjeżdża na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i wygłosi 6.06.2013 r. o godz. 15:15 w sali 422, wykład p.t. " Algebraic Quantum Physics: Statistics and Entanglement"
Wykłady prof. G. Roepke #
W dniach 11 - 12.06.2012 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Gerd ROEPKE z Uniwersytetu w Rostocku, Niemcy. W czasie swojego pobytu w Instytucie profesor Roepke będzie kontynuować współprace naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke. Ponadto wygłosi też cykl wykładów "Thermodynamic Green Functions and Nonequilibrium Statistical Physics" dla pracowników i studentów. Wykłady odbędą się:

we wtorek 11.06.2013 r. w sali 320 w godzinach 16.00-18.00

w środę 12.06.2013 r. w sali 511 w godzinach 14.00-18.00
31 Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 14 - 16 czerwca 2013 roku organizowane jest przez Instytut Fizyki Teoretycznej 31 Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Three Days of Critical Behaviour in Hot and Dense QCD .
Gość Instytutu #
W dniach 5 - 8.06.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor T.R. GOVINDARAJAN z Mathscience Institute w Chennai (przedtem Madras), obecnie w Max-Planck Institut für Gravitationsphysik (Albert Einstein Institut) w Poczdamie k/ Berlina. Profesor T.R. Govindarajan przyjeżdża na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i wygłosi 6.06.2013 r. o godz. 16:15 w sali 422, wykład p.t. " Algebraic Quantum Physics: Statistics and Entanglement"
Wykłady prof. Michaela Berry'ego #
W dniach 11-16 czerwca będzie gościł we Wrocławiu z wykładami profesor Sir Michael Berry (Uniwersytet w Bristolu, Wielka Brytania). Wizyta odbędzie się z inicjatywy prof. Davida Blaschkego, na zaproszenie Prezydenta miasta Wrocławia i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

zobacz więcej...

Gość Instytutu #
W dniach 21 - 24.05.2012 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Gerd ROEPKE z Uniwersytetu w Rostocku, Niemcy. W czasie swojego pobytu w Instytucie profesor Roepke będzie kontynuować współprace naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke. Ponadto wygłosi też cykl wykładów "Thermodynamic Green Functions and Nonequilibrium Statistical Physics" dla pracowników i studentów. Wykłady odbędą się:

w środę 22.05.2013 r. w sali 422 w godzinach 14.00-18.00
w czwartek 23.05.2013 r. w sali 422 w godzinach 16.00-18.00
Konferencja TEDx #
Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, zaprasza wszystkich chętnych na transmisję na żywo z konferencji TEDx, organizowanej w ośrodku naukowo – badawczym CERN. Gospodarzem konferencji będzie laureat Nagrody Nobla, amerykański astrofizyk i kosmolog George Smoot.

zobacz więcej...

Gość Instytutu #
W dniach 14.04 - 1.05.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valerij N. Tolstoy z Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Rosja. Profesor Tolstoy w czasie swojego pobytu będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.
Gość Instytutu #
W dniach 1 - 31 marca 2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest dr Andrey Radzhabov z Institute for System Dynamics and Control Theory, Irkutsk, Rosja. Dr Radzhabov jest współpracownikiem naukowym prof. dr hab. Davida Blaschke w projekcie NCN "Maestro" - Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowej .
31 Sympozjum Maksa Borna #
W dniach 14 - 16 czerwca 2013 roku organizowane jest przez Instytut Fizyki Teoretycznej 31 Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Three Days of Critical Behaviour in Hot and Dense QCD .
Gość Instytutu #
W dniach 4 - 6.03.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Gerd Roepke z Uniwersytetu w Rostoku, Niemcy. Profesor Roepke przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Davida Blaschke i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Czastek Elementarnych. Ponadto wygłosi też dla pracowników i studentów cykl wykładów w tematyce "Thermodynamic Green's Functions and Nonequilibrium Statistical Physics".
Gość Instytutu #

W dniach 20.02 - 3.03.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Taras KROKHMALSKY z Instytutu Teorii Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalsky przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego, prof. UWr i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej.

Gość Instytutu #
W dniach 4 - 8.02.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Michele ARZANO z Universita di Roma La Sapienza, Włochy. Dr Arzano podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem.
Goście Instytutu #

W tym tygodniu (17-22.12.2012) gośćmi Instytutu będą:

prof. dr Gerd Roepke z Uniwersytetu w Rostock,
prof. dr Hermann Wolter z Uniwersytetu w Monachium,
dr Tobias Fischer z GSI Darmstadt,
dr Sebastian Kubis z Politechniki Krakowskiej,
dr Gevorg Poghosyan z KIT Karlsruhe,
mgr Simon Liebing z Bergakademie Freiberg oraz
mgr Robert Steinbeiss z Jacobs University Bremen.

Celem wizyty gości jest współpraca naukowa z pracownikami Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych na temat "Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowej".

Gość Instytutu #
W dniach 2 - 8.12.2012 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest dr Emanuele ALESCI z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Alesci przyjechał na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z wykonawcami projektu badawczego "Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji"
  #
Gość Instytutu #
W dniach 16 -30.11.2012 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Taras KROKHMALSKY z Instytutu Teorii Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalsky przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego, prof. UWr
i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej.
  #

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 3.listopada 2012 r., w wieku 73 lat, odszedł na zawsze


prof. dr hab. Jerzy Przystawa


znakomity nauczyciel akademicki, uczony, fizyk teoretyk, gorący patriota, odważnie broniący swych zasad i przekonań, działacz samorządowy i obywatelski, pisarz, tłumacz i publicysta, wielce zasłużony dla Uniwersytetu Wrocławskiego i miasta Wrocławia.

Ceremonia pożegnalna rozpocznie się w sobotę 10. listopada w kaplicy cmentarnej parafii Świętej Rodziny przy ulicy Smętnej (Wrocław Sępolno) o godz. 12:30.

Poprzedzająca tę ceremonię msza święta w intencji ś.p. Jerzego Przystawy odbędzie się w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego przy ulicy Horbaczewskiego 20 (Wrocław Gądów Mały), rozpoczęcie o godz. 10:00.

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Fizyki i Astronomii
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Fizyki Teoretycznej


Gość Instytutu #
W dniach 23.10 - 7.11.2012 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Hovik GRIGORYAN z Yerevan State University, Armenia. W czasie swojego pobytu w Instytucie dr. Grigoryan będzie kontynuować współprace naukową z pracownikami Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych.
Goście Instytutu #
W dniach 1.10 - 31.10.2012 gościem Instytutu będzie dr David Edwin ALVAREZ CASTILLO z Universidad Autonoma de San Luis Potosi, Meksyk. Dr Alvarez Castillo w czasie swojego pobytu będzie kontynuował współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych.
Goście Instytutu #
W październiku gośćmi Instytutu są:

1. Dr Francesco CIANFRANI z Universität Erlangen, Niemcy w dniach 30.09 - 5.10.2012.
2. Dr Giacomo ROSATI z Universita di Roma I, La Sapienza w Rzymie, Włochy w dniach 30.09 - 7.10.2012.

W czasie swego pobytu dr. Cianfrani i dr. Rosati będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem.
Gość Instytutu #
W dniach 16 - 23.09.2012 gościem Instytutu jest Pani Jun HONG z Cyclotron Laboratory, Michigan State University, USA. Pani Hong w czasie swojego pobytu będzie kontynuowała współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych, w szczególności z dr. T. Klähnem i prof. dr. hab. D. Blaschke.
Gość Instytutu #
W dniach 11-15.09.2012 r. gościem Instytutu w ramach programu Erasmus będzie prof. Petr Jizba z Uniwersytetu w Pradze, który wygłosi cykl wykładów pt. "Quantum Information Theory and Black Holes".
Konkurs na stanowisko w Instytucie Fizyki Teoretycznej #
Ogłoszony jest konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Informacja znajduje się na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
49 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #
W dniach 10 - 16 lutego 2013 odbywać się będzie w Lądku Zdroju 49 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej.
Temat Szkoły: Cosmology and non-equilibrium statistical mechanics
Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 12 czerwca 2012 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Remigiusza Durki

pt: "Deformed BF theory as theory of gravity and supergravity "


Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Krzysztof Meissner - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
2. dr hab. Bogusław Broda, prof. UŁ - Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska mgr. Remigiusza Durki jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.
Gośc Instytutu #
W dniach 29.05 -11.06.2012 gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Volodymyr TKACHUK z Uniwersytetu Lwowskiego. Profesor Tkachuk jest współpracownikiem naukowym dr. hab. Andrzeja Frydryszaka.
Gość Instytutu #
W dniach 20 - 24.05.2012 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Pavel STOVICEK z Uniwersytetu Technicznego w Pradze. Profesor Stovicek przyjedzie na zaproszenie prof. dr hab. Roberta Olkiewicza i wygłosi wykład na seminarium Zakładu Metod Matematycznych Fizyki 21 maja o godz. 10:15.
Gość Instytutu #
W dniach 20 - 23.05.2012 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr. Gerd ROEPKE z Uniwersytetu w Rostocku, Niemcy. W czasie swojego pobytu w Instytucie dr. Roepke będzie kontynuować współprace naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke i dr. Thomasem Klähnem
Gość Instytutu #
W dniach 14 - 18.05.2012 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr. Paweł DANIELEWICZ z Cyclotron Laboratory, Michigan State University, USA. W czasie swojego pobytu w Instytucie dr. Danielewicz będzie kontynuować współprace naukową z pracownikami Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych.
Gość Instytutu #
W dniach 29.04 - 7.05.2012 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest dr Taras KROKHMALSKYY z Instytutu Teorii Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalskyy przyjechał na zaproszenie prof. Janusza Jędrzejewskiego i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w dziedzinie kwantowych przejść fazowych.
Gość Instytutu #
W dniach 12 - 21 kwietnia 2012 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest Dr Sanjin BENIC z Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja. Dr Sanjin BENIC podczas swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr hab. Davidem Blaschke.
Konkursy na stanowiska w Instytucie Fizyki Teoretycznej #
Ogłoszone są dwa konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej, dwa staże podoktorskie. Informacja znajduje się na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konkursy na stanowiska w IFT #
Ogłoszone są trzy konkursy na stanowiska w Instytucie Fizyki Teoretycznej, dwa staże podoktorskie i jedno stanowisko asystenta. Informacja znajduje się na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gość Instytutu #
W dniach 12.03 - 13.04.2012 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest profesor Valerij N. TOLSTOY z Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Rosja, który przyjechał aby kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim i dr. hab. Andrzejem Borowcem.
Konkursy na stanowiska w IFT #
Ogłoszone są trzy konkursy na stanowiska w Instytucie Fizyki Teoretycznej, dwa staże podoktorskie i jedno stanowisko asystenta. Informacja znajduje się na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gośc Instytutu #
Gościem Instytutu będzie prof. dr hab. Maciej DUNAJSKI z University of Cambridge, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (15 - 17.03.2012 r.). Profesor Dunajski wygłosi referat na seminarium Instytutu.

Tytuł referatu: Solitons from geometry.
Goście Instytutu #
W marcu i kwietniu gośćmi Instytutu będą:

1. Profesor Valerij N. TOLSTOY z Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Rosja w dniach 12.03 - 13.04.2012 r., który przyjeżdża aby kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim i dr. hab. Andrzejem Borowcem.

2. Dr Luis ALVAREZ-RUSO z Instituto de Fisica Corpuscular (IFIC), Peterna, Hiszpania w dniach 14 -23.03.2012 r., którego celem wizyty będzie współpraca naukowa z dr. Krzysztofem Graczykiem i mgr. Jakubem Żmudą.
Goście Instytutu #
W marcu gośćmi Instytutu będą:

1. dr Micaela OERTEL z Laboratoire Univers et Théories (LUTH), Meudon, Francja - 5-8.03.2012 r.
2. dr Stefan TYPEL z Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GSI mbH, Niemcy - 5-9.03.2012 r.

Dr Oertel i dr Typel są współpracownikami naukowym prof. dr. hab. Davida Blaschke i przyjadą na Jego zaproszenie.
Konkursy na stanowiska w Instytucie Fizyki Teoretycznej #
Informacja na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
30. Sympozjum Maksa Borna #
W dniach 13 - 15 kwietnia 2012 odbywać się będzie w naszym Instytucie 30. Sympozjum Maksa Borna "stringtheory.pl/2012".
Obrona doktorska #
Dnia 14 lutego 2012r. o godz.12.00 w Sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Damiana Chorążkiewicza

Macierze splatania w dwuwymiarowej N=1 supersymetrycznej konforemnej teorii pola


Promotor: dr hab. Zbigniew Jaskólski, prof. UWr

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald A. Janik - Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
2. prof. dr hab. Zbigniew Haba - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
Zebranie #

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

zaprasza

nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w drugim zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru elektorów i przedstawicieli do Rady Wydziału. Zebranie odbędzie się 1 lutego 2012 r. (ŚRODA) o godz. 11:00 w sali 163 (Sala im. Jana Rzewuskiego).

Prosimy o niezawodne przybycie.

Goście Instytutu #
W styczniu i lutym 2012 r gośćmi Instytut Fizyki Teoretycznej będą:

1. Dr Davor Horvatic z Departamentu Fizyki Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja, 30.01 - 4.02.2012 r.
2. Dr Sanjin Benic z Departamentu Fizyki Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja, 30.01 - 4.02.2012 r.

Dr Horvatic i dr Benic są współpracownikami naukowymi prof. dr. hab. Davida Blaschke i przyjadą na jego zaproszenie.
Zebranie #
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

zaprasza

profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru elektorów . Zebranie odbędzie się 24 stycznia 2012 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali 119 (Sala posiedzeń Rady Wydziału)
Zebranie #
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

zaprasza

nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru: elektorów i przedstawicieli do Rady Wydziału. Zebranie odbędzie się 25 stycznia 2012 r. (ŚRODA) o godz. 13:00 w sali 163 (Sala im. Jana Rzewuskiego)
Gośc Instytutu #
W dniach 22- 28.01.2012 r. gościem Instytutu będzie profesor Michele ARZANO z Universita Roma La Sapienza, Włochy. Profesor Arzano jest współpracownikiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana.
Goście Instytutu #
W styczniu 2012 r. gośćmi prof. dr. hab. Davida Blaschke będą:

1. dr Hovik GRIGORIAN z Departamentu Fizyki Uniwersytetu w Yerevaniu, Armenia od 3.01 do 2.02.2012 r.
2. Mushegh RAFAYELYAN z Departamentu Fizyki Uniwersytetu w Yerevaniu, Armenia od 3.01 do 2.02.2012 r.
Gość Instytutu #
W dniach od 11.12-18.12 br gościem Instytutu bedzie dr Taras Krokhmalskyy z Instytutu Teorii Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Dr Krokhmalskyy przyjeżdża na zaproszenie dr hab. J. Jędrzejewskiego.
48 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #
W dniach 4 - 11 lutego 2012 odbywać się będzie w Lądku Zdroju 48 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej.

Temat Szkoły: "Cosmic Matter in Heavy-Ion Collision Laboratories"
Goście Instytutu #
W grudniu 2011 r. gośćmi prof. dr. hab. Davida Blaschke będą:

1. dr Aleksandra FRIESEN z ZIBJ Dubna, Rosja od 30.11 do 12.12.2011 r.
2. dr Stefen TYPEL z Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GSI mbH, Darmstadt od 5 do 9.12.2011 r.
3. dr Sanjin BENIC z Uniwersytetu w Zagrzebiu ,Chorwacja od 15 do 19.12.2011 r.
Konkurs #

Konkurs na oprogramowanie popularyzujące fizykę

1ZfWh.png

Szanowni studenci,

Instytut Fizyki Teoretycznej ma zaszczyt zaprosić studentów lat I-V Wydziału Fizyki i Astronomii do wzięcia udziału w konkursie na oprogramowanie popularyzujące fizykę. W tym roku, idąc z duchem czasu, dopuszczamy dowolną formę "produkcji", może to być program z GUI lub animacja / strona www będąca wynikiem działania napisanego programu.

 1. Konkurs dla studentów I-V roku Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.
 2. Dowolna technologia i forma (program, animacja, strona www, materiał youtube/vimeo etc.)
 3. Prace należy dostarczyć do 30 Kwietnia 2012 do Macieja Matyki na adres: maq at ift.uni.wroc.pl lub maciej.matyka at gmail.com .
 4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 31 Maja 2012. Zwycięzcy będą mieli szansę zaprezentować swoje prace w trakcie rozdania nagród.
 5. Przewidujemy nagrody finansowe.
 6. Programy z konkursów z poprzednich lat
 7. Komisja konkursowa składa się z osób związanych z fizyką komputerową w Instytucie Fizyki Teoretycznej.

Zapraszamy do udziału!

Goście Instytutu #
W dniach 16 - 19 listopada 2011 roku gośćmi Instytutu będą dr Olaf KACZMAREK z Uniwersytetu w Bielefeld, dr Heidi REINHOLZ i dr Gerd ROEPKE z Uniwersytet w Rostoku. Goście są współpracownikam prof. dr hab. Davida Blaschke i przyjeżdżają na jego zaproszenie.
Gość Instytutu #
W dniach 17 - 30 października 2011 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest profesor Vladimir D. Lyakhovsky z Sankt-Petersburg State University. Profesor Lyakhovsky jest współpracownikiem naukowym dr. hab. Andrzeja Borowca i przyjechał w ramach umowy dwustronnej miedzy Uniwersytetem Wrocławskim a Sankt-Petersburg State University.
Gość Instytutu #
W dniach 10- 24 października 2011 roku gościem Instytutu jest profesor Volodymir Tkachuk z Katedry Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Lwowskiego. Opiekunem naukowym gościa jest dr hab. Andrzej Frydryszak.
Obrona pracy doktorskiej mgr. Anny Pachoł #

Obrona odbędzie się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, pl. Maksa Borna 9 sala 422.


30 września 2011 r., godz. 12:30

mgr Anna Pachoł


„ Kappa-Minkowski spacetime: mathematical formalism and applications
in Planck scale physics”


Promotor:

dr hab. Andrzej Borowiec Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Lukierski – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


dr hab. Andrzej Sitarz – Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

  #

Pożegnanie

13 września br, kiedy jeszcze wielu pracowników było w wakacyjnych rozjazdach, odeszła na zawsze profesor Władysława Nawrocka. Pożegnaliśmy Ją po raz ostatni 16 września; pochowana została na cmentarzu przy ulicy Grabiszyńskiej.

Młodsi pracownicy IFT nie pamiętają jej. Krótko po odejściu na emeryturę w 1999 r. ciężko zachorowała i przestała się kontaktować z Instytutem. Była fizykiem teoretykiem zajmującym się teorią jądra atomowego a także fizyką statystyczną i teorią wielu ciał. Intensywnie współpracowała z uczonymi z Laboratorium Fizyki Teoretycznej w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnie i przez wiele lat koordynowała współprace IFT z ZIBJ. Była wyjątkowym nauczycielem akademickim, sercem i umysłem oddana pracy ze studentami. Angażowała się bardzo w sprawy Instytutu, który był jej drugim domem. Swoimi działaniami starała się wytworzyć nieco familijną atmosferę w Instytucie. Wniosła wielki wkład pracy w organizację Zimowych Szkół Fizyki Teoretycznej w Karpaczu i w opiekę nad Biblioteką Instytutów Fizyki. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracowała niemal 50 lat.

Rodzinie i bliskim, w kraju i za granicą, składamy wyrazy współczucia i żalu.

Dyrekcja Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  #
Dr Paulina Suchanek laureatką programu #
Dr Paulina Suchanek została laureatką programu "Kolumb" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i uzyskała stypendium na staż w DESY Theory Group w Niemczech. Program organizowany jest przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i ma na celu wsparcie wyjazdów młodych naukowców na zagraniczne staże podoktorskie. O stypendium "Kolumb" mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy złożą wniosek najpóźniej cztery lata od daty uzyskania doktoratu. Dr Paulina Suchanek znalazła się pośród 90 kandydatów i jako jedna z sześciu otrzymała stypendium.

zobacz więcej...

Gośc Instytutu #
W dniach 4 - 8 lipca 2011 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. Gerd ROEPKE z Uniwersytetu w Rostocku. Wizyta profesora Roepke odbywa się w ramach europejskiego programu Erasmus.

W trakcie pobytu prof. Roepke wygłosi cykl wykładów "Clusters in many-particle systems and Green function approach" .
Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Cluster expansion of the self-energy
2. Cluster expansion of the polarization function
3. Cluster Hartree-Fock approximation
4. Cluster virial expansions
5. Linear response theory in clustered systems
6. Cluster formation and quantum condensates

Wszystkie te zajęcia są przewidziane dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Pierwszy wykład odbędzie się w poniedziałek 4 lipca o godz. 16:15 w Sali 422.

UZEPEŁNIENIE

Drugi i trzeci wykład odbędą się we wtorek i środę 4 i 5 lipca o godz. 16:15 w Sali 422

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

Ludwik Turko

Gość Instytutu #
W dniach 22 - 26 czerwca 2011 roku gościem Instytutu będzie dr. Andrey RADZHABOV z Institute for System Dynamics and Control Theory w Irkucku, Rosja. Dr Radzhabov przyjeżdża na zaproszenie prof. dr. hab. Davida Blaschke jako współpracownik naukowy grupy fizyki cząstek elementarnych w naszym Instytucie.
Gość Instytutu #
W dniach 1 - 4 czerwca 2011 roku gościem Instytutu będzie profesor Paweł DANIELEWICZ z Cyclotron Laboratory, Michigan State University, USA. Celem wizyty prof. Danielewicza jest współpraca naukowa z grupą zajmującą się teorią cząstek elementarnych w IFT i dyskusja na temat wspólnych projektów badawczych z European Science Foundation „CompStar”. Prof. Danielewicz przyjeżdża na zaproszenie prof. Davida Blaschke i wygłosi wykład na Seminarium Instytutowym 3 czerwca 2011 roku.

Tytuł wykładu:
„Symmetry energy and equation of state for nuclear matter”
Gość Instytutu #
W dniach 26.04 -31.05. 2011 roku gościem Instytutu będzie dr. Sergey FEDORUK z Bogolubov Laboratory for Theoretical Physics, Dubna w Rosji. Dr. Fedoruk jest współpracownikiem prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i przyjedzie na jego zaproszenie.
28 Sympozjum Max Borna #
W dniach 19 - 21 maja 2011 odbywać się będzie we Wrocławiu 28 Sympozjum Maxa Borna.

Temat Sympozjum:
"Three Days on Quarkyonic Island"
Profesor J.L. Buchbinder w IFT #

Z inicjatywy dr. hab. Andrzeja Borowca i prof. dr. hab. Ziemowita Popowicza, w dniach 4.04-23.04.2011 gościem Instytutu będzie profesor I. L. Buchbinder z Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku (Rosja). Jest on uznanym w świecie specjalistą w dziedzinie kwantowej teorii pola, grawitacji kwantowej oraz ich supersymetrycznych rozszerzeń. Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych oraz 2 znaczących monografii. Ma też wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą i popularyzacji wiedzy.

Wizyta jest finansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, funduszu Scientiae Wratislavienses.

Szczegółowy program wizyty

29 Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 28 - 30 czerwca 2011 odbędzie się we Wrocławiu 29 Sympozjum Maxa Borna.
Podczas Sympozjum uhonorujemy 75-te urodziny profesora Jerzego Lukierskiego.

Temat Sympozjum:
"Super, Quantum and Twistors II"
Gość Instytutu #
W dniach 26.04 -31.05. 2011 roku gościem Instytutu będzie dr. Sergey FEDORUK z Bogolubov Laboratory for Theoretical Physics, Dubna w Rosji. Dr. Fedoruk jest współpracownikiem prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i przyjedzie na jego zaproszenie.
28 Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 19 - 21 maja 2011 odbywać się będzie we Wrocławiu 28 Sympozjum Maxa Borna.

Temat Sympozjum:
"Three Days on Quarkyonic Island"
47 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #
W dniach 7 - 12 lutego 2011 roku odbywać sie będzie w Lądku Zdroju 47 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej. Szkoła organizowana jest wspólnie przez Zakład Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych Instytutu Fizyki Teoretycznej i Katedrę UNESCO Studiów Interdyscyplinarnych.

Temat Szkoły: "Simple Models for Complex Systems"
Gośc Instytutu #
W dniach 29.01 -13.02. 2011 roku gościem Instytutu będzie prof. Stanislaw SMOLYANSKY z Saratov State University w Rosji. Prof. Smolyansky przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Davida Blaschke.
Gość Instytutu #
W dniach 6 - 10 stycznia 2011 roku gościem Instytutu będzie dr hab. prof. US Franco FERRARI z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Prof. Ferrari przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Jana Sobczyka i wygłosi wykład na Seminarium Instytutu w piątek 7 stycznia 2011 roku o godz. 12:15, w sali 422.

Tytuł wykładu: "O dynamice nierozciągliwych nitek"
Nowy doktor habilitowany #

Dnia 19 listopada 2010 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Andrzejowi Frydryszakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Gośc instytutu #
W dniach 6 -14 listopada 2010 roku gościem Instytutu będzie dr Saša Krešic-Jurić z Uniwersytetu w Splicie, Chorwacja. Dr Krešic-Jurić przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Andrzeja Borowca.
Nowy profesor belwederski #
Postanowieniem z dnia 7 października 2010 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał dr. hab. Janowi Sobczykowi prof. nadzw. UWr tytuł naukowy profesora nauk fizycznych. Uroczyste wręczenie nominacji profesorskiej odbyło się 18 listopada 2010 roku w Pałacu Prezydenckim, z udziałem m.in. minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej i prezesa Polskiej Akademii Nauk Michała Kleibera.
Goście Instytutu #
Na przełomie listopada i grudnia 2010 roku gośćmi prof. dr. hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana będą:
 • Jonathan HACKETT z Perimeter Institute, Waterloo, Kanada od 29 listopada do 1 grudnia 2010 roku
 • Profesor Michele Arzano z Uniwersytetu w Utrechcie, Holandia od 29 listopada do 2 grudnia 2010 roku
Gośc Instytutu #
W dniach 16 - 26 października 2010 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest dr Sergey FEDORUK z LTF w Dubnej, Rosja. Dr Fedoruk jest współpracownikiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i przyjechał na jego zaproszenie.
Przerwa w pracy administratorów sieci #
W dniu 12.10.2010r. w godzinach 14-17 wyjątkowo administratorzy sieci nie będą dostępni. Za zaistaniałe utrudnienia przepraszamy.
Gość Instytutu #
W dniach 17- 23 września gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest profesor Andrey Radzhabov z Institute for System Dynamics and Control Theory w Irkucku w Rosji. Profesor Radzhabov jest współpracownikiem naukowym prof. dr. hab. Davida Blachke.
Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego #
Dr Krzysztof Graczyk został laureatem tegorocznego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Stypendia przyznawane są w pięciu kategoriach: nauki ścisłe, medyczne, przyrodnicze, techniczne oraz humanistyczne i społeczne i w otrzymało je w sumie 85 osób. Dr Graczyk dostał stypendium na trzy lata.

zobacz więcej...

Gość Instytutu #
W dniach 15 -19.06.2010 roku Instytut będzie gościć profesora Craiga D. ROBERTSA z Argonne National Laboratory, USA. Profesor Roberts jest współpracownikiem naukowym prof. dr. hab. Davida Blaschke i wygłosi wykład na seminarium Instytutu w dniu 18.06.2010 r. o godz.12:00 w sali 422.
Tytuł wykładu:
Quantum Chromodynamics: the origin of mass as we know it.
Gość Instytutu #
W dniach od 6 do 14 czerwca 2010 roku gościem Instytutu będzie Dr. Yuri KALINOVSKY z ZIBJ w Dubnej w Rosji. Dr Kalinowsky jest współpracownikiem prof. dr. hab. Davida Blaschke w tematyce badawczej "Chiral quark models of hadrons in hot and dense matter" . Przyjeżdża do Polski w ramach programu "Bogoliubov-Infeld".
Nowy doktor #
Dnia 1 czerwca 2010 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Mariuszowi Żabie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Gość Instytutu #
W dniach 6 - 9.06. 2010 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Larry McLerran z Brookhaven National Laboratory, USA. Profesor McLerran przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Ludwika Turko i wygłosi wykład na Seminarium Instytutu w dniu 8.06.2010 r. o godz. 14:15 w sali 422.
Tytuł wykładu:
Quarkyonium Matter and the Phase Diagram of QCD.
Gość Instytutu #
W dniach 23 - 29.05.2010 r. Instytut Fizyki Teoretycznej będzie gościć dr Domagoja KOVAČEVIČA z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Dr Kovačevič jest współpracownikiem naukowym dr. hab. Andrzeja Borowca.
Obrony rozpraw doktorskich #
Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

1 czerwca 2010 r., godz. 11:00

mgr Mariusz Żaba


p.t. „Nieodwracalna dynamika kwantowych układów optycznych”


Promotor:

prof. dr hab. Robert Olkiewicz Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


Recenzenci:

prof. dr hab. Robert Alicki – Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański


dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Gośc Instytutu #
W dniach 30.05 - 1.06. 2010 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Roman CZERNIHA z Instytutu Matematyki Ukraińskiej Akademii Nauk. Dr Czerniha przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i wygłosi wykład na Seminarium Zakładu Metod Matematycznych w dniu 31.05.2010 r. o godz. 10:15 w sali 447.
Tytuł wykładu:
"The Galilean relativistic principle and nonlinear partial differential equations"
Gość Instytutu #
W dniach 3 - 16.06.2010 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Marco PATRIARCA z Estońskiej Akademii Nauk w Talinnie. Dr Patriarca przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskiego i wygłosi wykład na Seminarium Instytutu w dniu 11.06.2010 r. o godz. 12:15 w sali 422.
Tytuł wykładu:
Kinetic wealth exchange models and a variational principle for the Pareto power law.
Gość Instytutu #

W dniach 7-11 maja 2010 gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. Gerd Roepke z Uniwersytetu w Rostocku. Wizyta profesora Roepke odbywa się w ramach europejskiego programu Erasmus.

W trakcie pobytu prof. Roepke wygłosi cykl wykładów oraz poprowadzi seminarium. Wszystkie te zajęcia są przewidziane dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z poniższym planem

 • May 7, 16:15, r. 422: Heavy nuclei and clusters in nuclear matter
 • May 8, 9:15, r. 447: Working seminar and discussion on implementation of heavy clusters to the EoS (Master seminar)
 • May 11, 12:15, r. 447: Modern Aspects of Theoretical Physics: Bose-Einstein condensates and entanglement
 • May 11, 16:15, r. 445: Bound state - cluster - droplet: strong correlations in many-particle systems

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych
Ludwik Turko

Gość Instytutu #
W dniach 4 - 8 .05. 2010 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Stefan TYPEL z GSI Helmhotz Zentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt, Niemcy. Dr Typel przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Davida Blaschke.
Gość Instytutu #
W dniach 8 - 9.04. 2010 r.  Instytut Fizyki Teoretycznej będzie gościć dr.  Franka HELLMANNA z University of Nottingham,W. Brytania. Dr Frank Hellmann jest współpracownikiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana.
Gośc Instytutu #
W dniach 15.03 - 9.04.2010 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valery N. TOLSTOY z Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa, Rosja. Profesor Tolstoy przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i dr. hab. Andrzeja Borowca.
Gość Instytutu #
W dniach 1-14.03.2010 r. gościć będziemy dr. Maxima PAVLOVA z Instytutu im. Lebiediewa w Moskwie, Rosja. Dr PAVLOV jest współpracownikiem naukowym prof. dr. hab. Ziemowita Popowicza.
27-th Max Born Symposium #
W dniach 17 - 20 września 2010 odbywać się będzie we Wrocławiu 27 Sympozjum Maxa Borna.

Temat Sympozjum:


"Multiscale Modeling of Real Materials"
46 Karpacz Winter School of Theoretical Physics #
W dniach 8 - 13 lutego 2010 odbywać się będzie w Lądku Zdroju 46 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej.
Temat Szkoły:

"Quantum Dynamics and Information: Theory and Experiment"
Gośc Instytutu #
W dniach 7-11 stycznia 2010 r.  Instytut Fizyki Teoretycznej będzie gościć dr  Karla JANSENA z DESY Zeuthen, Niemcy. Dr Jansen przyjedzie na zaproszenie prof. dr hab. Davida Blaschke i wygłosi wykład na  seminarium w dniu  8 stycznia 2010 r. o godz. 12:15.
Tytuł wykładu: "The  Quest for Solving QCD: Simulations with Light Quarks"
Gość Instytutu #
W dniach 3-17  stycznia 2010 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor  Hovik GRIGORAN z Department of  Physics, Yerevan State University, Armenia. Profesor  Grigoran jest współpracownikim naukowym prof. dr. hab. Davida Blaschke.
Gość Instytutu #
W dniach 6-9.12.2009 gościć będziemy profesora A. SORINA z JIRN w Dubnie. Profesor Sorin jest współpracownikiem naukowym prof.dr. hab. Ziemowita Popowicza.
Goście Instytutu #
Gośćmi prof. dr. hab. Davida Blaschke będą:

1. Oleg KOZLOV z JINR w Dubnie, Rosja w terminie 4-6.12.2009 r.
2. Oleg ROGACHEVSKY  z JINR w Dubnie, Rosja w terminie 4-6.12.2009 r.
VI Spotkanie Polskiej Grupy Ciężkojonowej #
W dniach 5-6 grudnia 2009 roku odbędzie się w IFT VI Spotkanie Polskiej Grupy Ciężkojonowej - "Relativistic Heavy Ion Collisions at High Baryon Number Density". Te coroczne sympozja są organizowane rotacyjnie w Warszawie, Krakowie, Kielcach i Wrocławiu - ośrodkach zajmujących się problematyką ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.
Gość Instytutu #
W dniach 12- 23  grudnia 2009 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor  Sergiej FEDORUK z JINR w Dubnie. Profesor   Fedoruk przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego. W czasie pobytu w Instytucie prof. Fedoruk będzie przebywał w pok. 512.
Gość Instytutu #

W dniach 15 - 28 listopada 2009 r.  Instytut Fizyki Teoretycznej będzie gościć dr  Viacheslava LEE z Joint Instutute for Nuclear Research, Dubna. Dr Viacheslav Lee jest współpracownikiem naukowym dr. hab. Jana Sobczyka, prof. U.Wr.

Gość Instytutu #

W dniach 6 - 12 grudnia 2009 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. Luis ALVAREZ-RUSO z Universidade de Coimbra w Portugalii. Prof.  Alvarez-Ruso przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Jana Sobczyka, prof. U.Wr.

Gośc Instytutu #

W dniach 26 listopada - 1 grudnia 2009 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Teppei KATORI z Massachusetts Institute of  Technology. Dr KATORI przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Jana Sobczyka, prof. U.Wr.

Gość Instytutu #

W dniach 23-26 listopada 2009 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie
dr Michele ARZANO z Uniwersytetu w Utrechcie. Dr Arzano jest współpracownikiem
naukowym prof. dr. hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana.

Nowy doktor #
Dnia 22 września 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Mariuszowi Woronowiczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Seminarium w INTiBS PAN #

Dnia 28 września 2009 roku o godz. 12:30, w sali audytoryjnej Instytutu Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN, ul.
Okólna 1, Wrocław, wygłosi wykład profesor Peter FULDE
z Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems w Dreźnie i Asia Pacific Center
for Theoretical Physics, Pohang, Korea.

Tytuł wykładu: 

"Magnetic Excitons or Resonances in Unconventional Superconductors".

 

Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9. 


22 września 2009 r., godz. 11:00Mgr Mariusz Woronowicz


pt. „Kwantowanie teorii pola na nieprzemiennych czasoprzestrzeniach"

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Lukierski,  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Kosiński –   Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Gość Instytutu #
W dniach 15.08. - 15.09.2009 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr. FREDRIK SANDIN z Uniwersytetu w Liege, Belgia. Dr Sandin jest współpracownikiem naukowym prof. dr. hab. Davida Blaschke.
  #
W dniach 12-13.07.2009 r. gościem prof. dr hab. Krzysztofa Redlicha bedzie profesor Helmut Satz z Universytetu w Bielefeld.
Goście Instytutu #
W dniach 8-12.07.2009 r. gościem prof. dr hab. Krzysztofa Redlicha będzie profesor Andrzej BIAŁAS - Prezes Polskiej Akademii Umiejętności.
XXV Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 29 czerwca do 3 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej XXV Sympozjum Maxa Borna.
Tytuł sympozjum:  " The Planck Scale".
XXVI Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 9 - 11 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej EMMI Workshop and XXVI Max Born Symposium.
Temat Sympozjum: "Three days of strong interactions".
Goście Instytutu #
W dniach 6 - 15.07.2009 r.  gościem Instytutu będzie profesor  Jean CLEYMANS z Universytetu w Cape Town, RPA.  Profesor  Cleymans  jest współpracownikiem prof. dr hab. Ludwika Turko.
Goście Instytutu #
W dniach 28.06 - 3.07.2009 r.  gościem Instytutu będzie profesor  Ravin GOVINDARAJAN z Institute for Mathematical Sciences, Chennai w Indiach.  Profesor  Govindarajan  przyjedzie na zaproszenie prof. dr hab. Jerzego Lukierskiego.
Goście Instytutu #
Gośćmi prof. dr hab. Krzysztofa Redlicha bedą:

1. profesor Chihiro Sasaki z Technische Universitat w Monachium w terminie  5-8.07.209.
2. profesor Larry McLerran z Brookhaven National Laboratory w terminie 6-8.07.2009.
3. profesor Helmut Satz z Universytetu w Bielefeld w terminie 12-13.07.2009.
Nowy doktor #
Dnia 23 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Sylwii Krupie  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Gość Instytutu #
W środę 24 czerwca, o godz 10.15, nasz gość Prof. Naoki Sasakura z Kyoto wygłosi referat pt.

Personal overview of QFT on sl(2,R) spacetime and 3-dim gravity


Wszystkich zainteresowanych zapraszam
JKG

PS. Wykład odbędzie się w sali 422, jeśli nie będzie zajęta, a jeśli będzie zajęta, to w jakiejś innej sali.
Nowy doktor #
Dnia 19 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Łukaszowi Derkaczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor #
Dnia 9 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Krzysztofowi Pawlikowskiemu  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Goście Instytutu #
W dniach 28.06. - 4.07.2009 r.  gościem Instytutu będzie prof. Laurent Freidel z Perimeter Institute, Kanada. Prof.  Freidel  przyjedzie na zaproszenie prof. dr hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana.
Goście Instytutu #
W dniach 15 - 17.06.2009 r.  gościem Instytutu będzie prof. Jan Ryckebusch z Ghent University, Belgia. Prof.  Ryckebusch przyjedzie na zaproszenie dr hab. Jana Sobczyka, prof. U.Wr.
XXV Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 29 czerwca do 3 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej XXV Sympozjum Maxa Borna.
Tytuł sympozjum:  " The Planck Scale".
XXVI Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 9 - 11 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej EMMI Workshop and XXVI Max Born Symposium.
Temat Sympozjum: "Three days of strong interactions".
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

 1. 9 czerwca 2009 r., godz. 13:30


  mgr Krzysztof Pawlikowski


  pt. „Model dwuskładnikowego gazu sieciowego o zmiennym zasięgu oddziaływania"


  Promotor:
  prof. dr hab. Andrzej Pękalski – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Kutner – Uniwersytet Warszawski
  dr hab. Zbigniew Koza – Uniwersytet Wrocławski

 2. 19 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Łukasz Derkacz


  pt. „Splątanie a interferencja w otwartych układach dwóch atomów trójpoziomowych"


  Promotor:
  dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. U.Wr. – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Tanaś – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  prof. dr hab. Karol Życzkowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 3. 23 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Sylwia Krupa


  pt. „Analiza układów spinów isingowskich z zero-temperaturowymi lokalnymi dynamikami"


  Promotor:
  dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab.Adam Lipowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. U.Z., – Uniwersytet Zielonogórski

Goście Instytutu #
W dniach 31.05 - 2.06.2009 r.  gościem Instytutu będzie prof. Zbigniew Ficek z Uniwersytetu w Brisbane, Australia. Prof.  Ficek przyjedzie na zaproszenie dr hab. Lecha Jakobczyka, prof. U.Wr. i wygłosi referat na Seminarium Zakładu Metod Matematycznych w dniu 1.06.2009 r. o godz. 10:15.
Tytuł referatu: "Entanglement versus experimental imperfection".
Goście Instytutu #
W dniach od 26 kwietnia do 15 maja 2009 r.  gościem Instytutu będzie profesor  Sergieij Fedoruk z ZIBJ w Dubnie. Profesor Sergieij Fedoruk  jest współpracownikiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Lukierskiego.
Sympozjum ku czci profesora Jana Łopuszańskiego #
lopuszanskiW dniach 29 - 30 maja 2009 roku  Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje  Sympozjum ku czci profesora Jana Łopuszańskiego. Na Sympozjum zostali zaproszeni uczeni,  którzy współpracowali z Profesorem.
Współorganizatorem Sympozjum jest Polska Akademia Umiejętności.

Nowy doktor #
Dnia 3 kwietnia 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Maciejowi Matyce  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9. 


3  kwietnia 2009 r., godz. 12:00Mgr Maciej Matyka


pt. „Modelowanie numeryczne transportu płynów
przez ośrodki porowate"

Promotor:

dr hab. Zbigniew Koza,  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Pierański –   Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
dr hab. Marek Wolf Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor habilitowany #
Dnia 24 marca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Andrzejowi Borowcowi  stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Goście Instytutu #
W dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2009 r.  gościem Instytutu będzie profesor  Bogusław Zegarliński z Imperial College w Londynie. Profesor Bogusław Zegarliński jest współpracownikiem naukowym prof. dr hab. Roberta Olkiewicza. Profesor Zegarliński wygłosi wykład na Seminarium Matod Matematycznych Fizyki w dniu 30 marca 2009 r. o godz. 10:15.
Tytuł wykładu: "Ergodyczność w dyssypatywnych układach wielocząstkowych"
Goście Instytutu #
W dniach 10-15 kwietnia 2009 r. bedziemy gościć profesora Michela Droz z Uniwersytetu w Genewie. Profesor Michel Droz jest współpracownikiem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Pękalskiego.
45 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej w Karpaczu #
W dniach 2  - 11 lutego 2009 odbywać się będzie w Lądku Zdroju
45 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej.  Temat Szkoły:
"Neutrino intractions: from theory to Monte Carlo simulations"
45 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #
Wykład dla studentów Wydziałów Humanistycznych #
Wykład prof. dr hab. JERZEGO PRZYSTAWY dla studentów Wydziałów Humanistycznych odbywać się będzie w środy w godzinach 17-19 w DSF (Pawilon - wejscie od ul. Cybulskiego w podwórzu).
Tytuł wykładu:

 „Miejsce i znaczenie fizyki w poznaniu i rozumieniu świata”

Goście Instytutu #

Gośćmi prof. dr hab. Roberta Olkiewicza w październiku będą JAMES INGLIS (12 – 15.10.2008) i IOANNIS PAPAGEORGIOU  (26 – 29.10.2008) z Imperial College, Londyn. 
Dr INGLIS wygłosi w poniedziałek (13.10.2008) o godz. 1015 na Seminarium Zakładu Metod Matematycznych Fizyki wykład p.t.”Log-Sobolev inequalities for infinite dimensional  Hörmander generators on the Heisenberg group”.

Dr PAPAGEORGIOU wygłosi w poniedziałek (27.10.2008) o godz. 1015  na Seminarium Zakładu Metod Matematycznych Fizyki wykład p.t. "The Log-Sobolev inequality in infinite dimensions. A criterion for probability measures with interactions beyond strict convexity".

W dniach  24.09.2008 - 12.10.2008 i 20.11.2008 - 13.12.2008 przebywać będzie w Instytucie gość prof. dr hab. Ziemowita Popowicza dr MAXIM PAVLOV z Instytutu P. Lebedeva w Moskwie. Dr Pavlov przebywa  w pokoju 438.

W dniach 5 - 10.10.2008  przebywać będzie w IFT gość prof. dr hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana prof. SALVATTORE MIGNEMI z Dipartimento di Matematica, Universita di Cagliari, Włochy. Prof. Mignemi wygłosi wykład na seminarium Zakładu Teorii Oddziaływań Fundamentalnych i Grawitacji Kwantowej we wtorek 7.10.2008 roku o godz. 1115.
Tytuł wykładu:
"TRIPLY SPECIAL RELATIVITY AND TRANSLATION INVARIANCE".


W dniach 25.09.2008 - 11.10.2008 będziemy gościć dr ARTURA SERGYEYEVA z Uniwersytetu w Opavie, Czechy. Dr Sergyeyev jest współpracownikiem prof. dr hab. Ziemowita Popowicza. Dr  Sergyeyev przebywa  w pokoju 442.

Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.


1.  12 września 2008 r., godz. 10:00Mgr Artur  Ankowski


pt. „Efekty jądrowe w oddziaływaniach neutrin"

Promotor:

dr hab. Jan Sobczyk, prof. U.Wr. – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet  im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Marek Zrałek Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice2.  12 września 2008 r., godz. 12:30


Mgr Artur  Pietrykowski

 

„Oddziaływanie kwantowych pól grawitacyjnych z renormalizowalnymi polami kwantowymi"

Promotor:

prof. dr hab. Zbigniew Haba  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz 
 Instytut  Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Krzysztof Meissner Instytut  Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa                     

XXIV Konferencja Maxa Borna #
Nowy doktor habilitowany #
Dnia 20 czerwca 2008 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Dariuszowi Prorokowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrona pracy doktorskiej #

W dniu 29 kwietnia 2008 roku o godz.1215 w sali 422 w gmachu Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Pl. Maksa Borna 9 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


Mgr Izabeli Próchnickiej


pt. „Problem masy grawitonu w modelach Wszechświata
na 3-branie de Sittera”

przed Radą Instytutu Fizyki Teoretycznej

Promotor:

Prof.dr hab. Jerzy Lukierski – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Zygmunt Lalak, prof.nadzw.U.Warsz.Instytut Fizyki, Uniwersytet WarszawskiProf. Joachim Truemper, Inst. Extraterrest. Phys. #
W dniach 8-12 kwietnia 2008 Instytut Fizyki Teoretycznej będzie gościć prof. Joachima Truempera, byłego dyrektora Instytutu Maxa Plancka w Garching pod Monachium. Prof. Truemper wygłosi referat na połączonym seminarium Instytutów Fizyki w dniu 11 kwietnia.


IV Otwarte Posiedzenie Komisji Fizyki Teoretycznej #
W dniu 5 kwietnia 2008 odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim IV Otwarte Posiedzenie Komisji Fizyki Teoretycznej Komitetu Fizyki PAN.
W ramach posiedzenia, wykład wygłosi m.in. prof. J. Kowalski-Glikman z naszego instytutu. Tytuł wykładu to ,,Kwantowa grawitacja jako rozwiązanie wszystkichproblemów trapiących fizykę teoretyczną".