Aktualności
Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwertsytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF

Konkurs na stanowisko adiunkta w grancie OPUS-17 #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w grancie OPUS-17.

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf)

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki StatystycznejPostdoc position #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwertsytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF

Konkurs na stanowisko referenta w sekretariacie IFT #

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej (umowa na okres zastępstwa). Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 roku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy językowe oraz z programów MS Office organizowane przez Uniwersytet Wrocławski)
 • szkolenia zagraniczne w ramach projektu Erasmus dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Dalsze szczegóły w witrynie UWr.

Konkurs na stanowisko naukowo-badawcze #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-badawczy) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkursy na dwa stanowiska adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkursy na dwa stanowiska adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkursy na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).


 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Stypendium w projekcie NCN OPUS - ST #

Instytut Fizyki Teoretycznej ogasza konkurs na dwa stanowiska student - stypendysta w ramach projektu NCN OPUS.

Termin składania ofert: 21 września 2018 roku, godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 września 2018 roku.

Więcej informacji

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego #

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Oferta pracy #

Konkurs na stanowisko naukowo-dydaktyczne adiunkta
w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego.

--> informacje szczegółowe 

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta w projekcie NCN OPUS #

Instytuyt Fizyki Teoretycznej organizuje otwarty konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach realizacji projektu NCN OPUS pt. " Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin". Udział w projekcie odbywać się bedzie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gość Instytutu #

W dniach 2 - 5.10.2016 r. gościem Instytutu będzie profesor Ryszard Kerner z Université Pierre et Marie Curie w Paryżu. Profesor Kerner przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego w ramach współpracy naukowej w grancie NCN. 3 października 2016 r. wygłosi referat na seminarium  Zakładu Teorii Oddziaływań Fundamentalnych i Grawitacji Kwantowej.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko adiunkta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

w specjalności:

  

 • fizyka matematyczna
 • matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji
 • korelacje kwantowe w układach złożonych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 28 lutego 2019 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·         Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie przedmiotów matematycznych, mechaniki kwantowej i programowania w językach C++ oraz Python.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych

       i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Konkurs na stanowisko asystenta #

 

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko asystenta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego

w specjalności: 

 * Informatyka stosowana / modelowanie komputerowe

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i posiada tytuł zawodowy magistra.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 30.09.2017 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT, w tym w językach Python i C++

·         Kandydat powinien posiadać dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub modelowania komputerowego. 

Preferowani będą kandydaci posiadający

·         doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych;

·         stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z wyżej wymienionych specjalności

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Gość Instytutu #

W dniach 01 - 31.08 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Andrey RADZHABOV  z Institute for System Dynamics Control Theory SB RAS, Irkutsk, Rosja. Dr Radzhabov  w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN MAESTRO.

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZFN #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

 • symulacje Monte Carlo w fizyce wysokich energii
 • fenomenologiczne badanie własności cząstek elementarnych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·        Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·        Kandydat powinien posiadać doświadczenie we współpracy z grupami eksperymentalnymi prowadzącymi badania własności cząstek elementarnych.

·     Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie programów użytkowych, symulacji komputerowych, programowania w językach C++ oraz Python.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                         zobacz więcej

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZTMSiFS #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalnościach:

·         teoria kwantowych przejść fazowych i kwantowych punktów krytycznych w nadprzewodnikach i cieczach kwantowych

·         programowanie w różnych językach

·         metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·    Kandydat przystępujący do konkursu powinien wykazać się udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w dziedzinie kwantowej fizyki statystycznej/kwantowej teorii materii skondensowanej. 

·       Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim na kierunku  Fizyka w zakresie fizyki statystycznej i teorii materii skondensowanej oraz na kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe w zakresie języków programowania i metod komputerowych fizyki.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                               zobacz więcej

Gość Instytutu #

W dniach 21 - 23.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Manuel Kraemer   z Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor Kraemer   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN OPUS 8.

Gość Instytutu #

W dniach 04 - 24.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valerij N. TOLSTOY  z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego, Rosja. Profesor Tolstoy    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzy Lukierskim,  w ramach grantu NCN..

Gość Instytutu #

W dniach 29.03. - 17.04.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Yuriy KARPENKO z INFN University of Florence, Włochy. Doktor Karpenko    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN  Maestro.

Gość Instytutu #

W dniach 11 - 22.04.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Ciprian SPOREA z West University of Timisoara, Rumunia. Doktor Sporea   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem,  w ramach grantu NCN 4720/PB/14.

Gość Instytutu #

W dniach 15 - 18.03.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. dr hab. Marek Szydłowski z Uniwersyteteu Jagiellońskiego. Profesor Szydłowski   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. dr. hab. Zbigniewem Habą i mgr Anetą Wojnar w ramach grantu NCN.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalnościach:

 

 

 • zastosowanie metod fizyki statystycznej i teorii przejść fazowych w analizie i modelowaniu różnorodnych układów złożonych (w szczególności układów biologicznych i społecznych)
 • metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Termin składania dokumentów: 31 marzec 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 kwietnia 2016 r.

                                                                                                             więcej informacji

Prof. Yudai Suwa gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej #

W dniach 24 - 27 lutego 2016 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. Yudai Suwa z Kyoto University i Max-Planck Institute for Astrophysics w Garching,  w ramach współpracy naukowej z prof. T. Fischerem.

Prof. Y. Suwa jest referentem na najbliższym seminarium Instytutu w dniu 26.02.2016 r., tytuł referatu: "From supernovae to neutron stars".

Goście Instytut Fizyki Teoretycznej #

W styczniu  2016 roku gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

1. profesor Stanislaw Smolyansky z Saratov State University, Rosja,   w dniach 28.01 - 6.02.2016 r. w ramach współpracy naukowej  z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w projekcie NCN OPUS 8,

2. dr Juan Miguel Torres Rincon z SUBATECH Nantes, Francja, w dniach 25 - 30.01.2016 r.  w ramach współpracy naukowej z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w projekcie NCN MAESTRO,

3. prof. dr hab. Marek Szydłowski z  Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w  dniach 29 - 30.01.2016 . w ramach wspólpracy naukowej z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem w projekcie NCN OPUS 5.

Gość Instytutu #

W dniach  3 - 4.12.2015 r.  gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Viktor BEGUN z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie swojego pobytu dr  Begun  będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu MAESTRO.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IFT #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalności: kwantowa teoria materii skondensowanej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, ponadto uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych oraz legitymują się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą z zakresu fizyki teoretycznej o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w specjalności kwantowa teoria materii skondensowanej. Preferowane kierunki badań: kwantowe przemiany fazowe i zjawiska krytyczne, nadprzewodnictwo, ultraschłodzone gazy kwantowe, ciecze kwantowe. Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i angielskim.

                                                                                                                                      zobacz więcej

Gość Instytutu #

W dniach 25 - 28.10.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor  Michele Arzano z Uniwersytetu La Sapienza, Rzym, Włochy. Profesor Arzano   w czasie swego pobytu  będzie kontyuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 31.08 -  14.09.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł z Uniwersytetu w Turynie, Włochy. Doktor Pachoł w czasie swego pobytu  będzie kontyuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem.

Gość Instytutu #

W dniach 7 - 11.09.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Peter STICHEL z Uniwersytetu w Bielefeld, Niemcy. Profesor Stichel w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim w ramach grantu  NCN 4791/PB/IFT/15

Gość Instytutu #

W dniach 17 - 20.08.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr David Alvarez z ZIBJ Dubna, Rosja .Dr Alvarez w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu MAESTRO.

Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UWr ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego Instytutu Fizyki Teoretycznej (etat naukowo-dydaktyczny)

Kandydat wyłoniony w konkursie będzie brał udział w współtworzeniu nowoczesnego kierunku studiów, pracować w młodym dynamicznym zespole. Do obowiązków pracownika należeć będzie również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien posiadać:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT
 • dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub metod obliczeniowych
 • biegłość w posługiwaniu się językiem polskim i angielskim

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych i/lub programowaniu gier
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych
 • doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań lub współpracy z przemysłem
 • stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z powyższych specjalności
 • tytuł zawodowy inżyniera

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2015 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pokój 404.

                                                                              Więcej szczegółów ....

Posiedzenie Rady Wydziału #

W dniu 22 września 2015 r. odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału Fizyki i Astronomii.

Gość Instytutu #

W dniach 29.06  - 8.07.2015 r.  gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor M. SIVAKUMAR Uniwersytetu w Hyderabad, Indie. Profesor Sivakumar  w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim w ramach grantu 4791/PB/IFT/15.

Gość Instytutu #

W dniach 11 - 13.06.2015 r.  gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof.dr. Paweł DANIELEWICZ z Michigan State University, USA. Profesor Danielewicz w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN OPUS 7.

Obrona pracy doktorskiej mgr Rafała Łastowieckiego #

Dnia 16 czerwca 2015r. o godz.14.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Rafała Łastowieckiego

 pt.: Nambu–Jona–Lasinio quark matter modeling for neutron stars physics.

Promotor :

prof. dr hab. David Blaschke - UWr

Recenzenci :

prof. dr hab. Paweł Haensel – CAMK-PAN W-wa

dr hab. Dariusz Prorok - UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Gość Instytutu #

W dniach 01 - 15.06.2015 r.  i  20 - 28.06.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr. David Alvarez z ZIBJ Dubna, Rosja .Dr Alvarez w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN OPUS 7.

Gość Instytutu #

W dniach 30.06  - 04.07.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Michele ARZANO z Universita La Sapienza, Rzym, Włochy . Profesor Arzano w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 25 - 29.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Emanuele ALESCI  z Uniwersztetu Warsyawskiego. Dr Alesci i w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 18 - 21.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Daniele PRANZETTI z Erlangen-Nurberg University, Niemcy. Profesor Pranzetti w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Neutrin #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

  * Badanie oddziaływań leptonów z hadronami i jądrami atomowymi w zakresie energii od kilkuset MeV do kilkuset GeV. 

                                                                                                               zobacz więcej...

Gość Instytutu #

W dniach 23 - 24.04.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr. Craig HEINKE z  University of Alberta, Kanada.

W czasie swojego pobytu dr. Heinke będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach projektu NCN Opus 8. 

GośćInstytutu #

W dniach 15 - 18 kwietnia 2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Gerd ROEPKE z Uniwersytetu w Rostoku,  Niemcy.

W czasie swojego pobytu prof.Roepke będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke  w ramach projektu NCN OPUS 7.

Gość Instytutu #

W dniach 17 - 21.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Daniele Pranzetti z Erlangen-Nurberg University, Niemcy.

W czasie swojego pobytu prof. Pranzetti będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 14.04 - 08.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teor